Zasady rekrutacji do klas pierwszych

28-02-2022

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie na rok szkolny 2022/2023.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem z dnia 12 lipca 2022 r.  w sprawie zmian w rekrutacji.

Szczegółowy Regulamin rekrutacji znajduje się na końcu informacji – plik do pobrania

1. Podstawą zakwalifikowania kandydata do technikum oraz do branżowej szkoły I stopnia jest wynik egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. W roku szkolnym 2022/2023 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie planowana liczba oddziałów klas pierwszych, uzgodniona z organem prowadzącym, we wszystkich technikach – 7, natomiast w szkole branżowej I stopnia -1. Ostateczna liczba oddziałów zależy od liczby kandydatów i w przypadku dużego zainteresowania, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, może być zwiększona.

a) w Technikum nr 5 w CKZiU w Jaworznie:

zawód planowana liczba miejsc
Technik informatyk 30
Technik reklamy 15
Technik fotografii i multimediów 15

 

b) w Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego w CKZiU w Jaworznie:

zawód planowana liczba miejsc
Technik logistyk 30
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 30

 

c) w Technikum Energetycznym w CKZiU w Jaworznie:

zawód planowana liczba miejsc
Technik mechatronik 30
Technik automatyk 15
Technik elektryk 15
Technik programista 30

 

d) w Branżowej Szkole I Stopnia nr 5 w CKZiU w Jaworznie:

zawód planowana liczba miejsc
Elektryk 15
Elektromechanik 15

 

3. O przyjęciu kandydata do jednej z klas pierwszych technikum oraz szkoły branżowej I stopnia decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Jej składnikami są łącznie punkty uzyskane:

 • w wyniku egzaminu ósmoklasisty:
  przedmiot wynik w % punkty w postępowania rekrutacyjnym max. liczba punków
  język polski 100% x 0,35 = 35 pkt 100
  matematyka 100% x 0,35 = 35 pkt
  język obcy nowożytny 100% x 0,30 = 30 pkt

  Uwaga: W przypadku osób zwolnionych z egzaminu z powodów zdrowotnych lub losowych punkty przelicza się zgodnie z punktem V.3) Regulaminu rekrutacji.

 • z przeliczenia ocen odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z poniższą tabelą: 
  TECHNIKUM

  l.p. zawód przedmioty punktowane przelicznik ocen na punkty max liczba punktów
  1 technik informatyk język polski
  matematyka
  język obcy*
  informatyka
   

   

   

   

   

   

   

  celująca  18 pkt

  bardzo dobra  17 pkt dobra   14 pkt dostateczna    8 pkt dopuszczająca   2 pkt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  72 pkt

   

   

   

   

   

   

   

  2 technik fotografii
  i multimediów
  język polski
  matematyka
  plastyka
  informatyka
  3 technik reklamy język polski
  matematyka
  plastyka
  informatyka
  4 technik grafiki
  i poligrafii cyfrowej
  język polski
  matematyka
  plastyka
  informatyka
  5 technik logistyk język polski
  matematyka
  język obcy*
  informatyka
  6 technik programista język polski
  matematyka
  język obcy*
  informatyka
  7 technik mechatronik język polski
  matematyka
  fizyka
  informatyka
  8 technik automatyk język polski
  matematyka
  fizyka
  informatyka
  9 technik elektryk język polski
  matematyka
  fizyka
  technika

  *język angielski lub inny obcy nauczany jako pierwszy, jeśli nie był to angielski

  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5

  l.p. zawód przedmioty punktowane przelicznik ocen na punkty max liczba punktów
  1 elektryk język polski
  matematyka
  fizyka
  technika
   

  celująca  18 pkt

  bardzo dobra  17 pkt dobra   14 pkt dostateczna    8 pkt dopuszczająca   2 pkt

   

  72 pkt

  2 elektromechanik język polski
  matematyka
  fizyka
  technika

  *język angielski lub inny obcy nauczany jako pierwszy, jeśli nie był to angielski

 • Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 pkt., w tym 100 pkt. za wyniki egzaminu, ósmoklasisty, 72 pkt. z przeliczenia ocen odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 18 pkt. za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, 7 pkt. za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, 3 pkt. za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej (szczególnie wolontariat).

Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego (kandydat loguje się pod adresem https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat )

 

Pobierz szczegółowy regulamin rektutacji

Ilość odsłon: 14856

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.