Informacje ogólne o maturze

Przedmioty obowiązkowe

W części ustnej:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
  niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

W części pisemnej – na poziomie podstawowym:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny (ten sam, który zdający wybrał w części ustnej).

W części pisemnej – na poziomie rozszerzonym – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Harmonogram egzaminów maturalnych

Egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja, a końcą najpóźniej 26 maja 2017 r. Szczegółowy harmonogram egzaminów pisemnych dostępny jest w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku. Harmonogram egzaminów ustnych podany będzie do wiadomości zdających najpóźniej do 4 marca 2017 r.

Warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym.

Warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony
ORAZ
b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego należy złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

Deklaracje maturalne

Uczniowie deklarację wstępną składają do 30 września roku szkolnego, w którym będą zdawali egzamin. Deklarację ostateczną (po ewentualnych zmianach) należy złożyć do 7 lutego. Jeśli uczeń nie wprowadzi zmian w deklaracji złożonej do 30 września, z dniem 8 lutego staje się ona deklaracją ostateczną.

Opłaty za egzaminy

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
a) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
b) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz”, o którym mowa powyżej, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy wskazany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie. Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w informacji o opłatach udostępnionej przez OKE w Jaworznie.

Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017.

Szczegółowe informacje na temat możliwości dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego udzielane są w szkole.

Przyczyny unieważnienia egzaminu

Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:
a) stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego,
b) zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu,
c) zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu,
d) niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.

Możliwość wglądu do pracy egzaminacyjnej

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE w Jaworznie świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do Dyrektora OKE w Jaworznie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 78 (punkt 15.5) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017.

Weryfikacja liczby punktów i odwołanie

Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora OKE w Jaworznie w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Dyrektor informuje pisemnie absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem Dyrektora OKE w Jaworznie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji 15.5 i 15.6 (od strony 78) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.