M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

Kwalifikacja zawodów: górnik eksploatacji podziemnej –  811101, technik górnictwa podziemnego – 311703

Kwalifikacja M.39 jest jedną z dwóch w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Uzupełniając kwalifikację M.11 słuchacz ma możliwość po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniu średniego wykształcenia otrzymać dyplom w zawodzie: Technik górnictwa podziemnego.

Słuchacz:

 1. wykonuje obliczenia dotyczące udostępniania i eksploatacji złóż podziemnych;
 2. przestrzega zasad projektowania podziemnych wyrobisk górniczych oraz wentylacji kopalń;
 3. prowadzi dokumentację techniczno-ruchową, w tym raport produkcyjny, wydobycia surowców;
 4. planuje roboty górnicze;
 5. opracowuje technologie wykonywania robót górniczych;
 6. sporządza i aktualizuje harmonogramy robót górniczych;
 7. organizuje wykonywanie robót górniczych;
 8. nadzoruje roboty udostępniające, przygotowawcze i eksploatacyjne;
 9. kontroluje parametry techniczne procesu technologicznego;
 10. ocenia jakość wykonywanych robót górniczych;
 11. kontroluje stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 12. sporządza karty ryzyka stanowisk pracy;
 13. korzysta z programów komputerowych dotyczących projektowania procesu wydobycia, dokumentowania wielkości wydobycia, organizacji i zarządzania eksploatacją środków trwałych;
 14. przestrzega procedur zapewniania jakości.
 15. Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i zapobieganie im

Słuchacz:

 1. rozpoznaje zagrożenia naturalne występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 2. korzysta z informacji o zagrożeniach naturalnych;
 3. wykonuje i nadzoruje prace związane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych przed zagrożeniami naturalnymi;
 4. sporządza harmonogramy zabezpieczania podziemnych wyrobisk górniczych przed zagrożeniami naturalnymi;
 5. kontroluje zabezpieczenia metanometryczne, przeciwwybuchowe, przeciwpożarowe;
 6. rozpoznaje i ocenia stopień zagrożenia wybuchowego;
 7. ocenia stan wyrobisk górniczych oraz ich obudowy;
 8. posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową;
 9. organizuje i prowadzi prace związane z zabudową sprzętu do pomiaru zagrożeń naturalnych;
 10. przestrzega procedur postępowania w razie wystąpienia zagrożeń naturalnych;
 11. ocenia jakość wykonanej pracy;
 12. kontroluje stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.