O bibliotece - Biblioteka
O bibliotece

O bibliotece

Rolę biblioteki szkolnej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie określa Rozdział 6 Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie : 

Rozdzi­ał

6.

Bib­lioteka szkol­na

§

30

W Cen­trum funkcjonu­je Bib­lioteka szkol­na  oraz Mul­ti­me­di­al­ne Cen­trum Infor­ma­cyjne.

 

1. Bib­lioteka szkol­na jest inter­dyscy­pli­narną pra­cown­ią szkol­ną, służącą real­iza­cji potrzeb  oraz zain­tere­sowań uczniów, rodz­iców, statu­towych zadań dydak­ty­czno — wychowaw­czy­ch Cen­trum   oraz doskonale­niu warsz­tatu pra­cy nauczy­ciela.

2.Uczestniczy w przy­go­towa­niu uczniów do samok­sz­tałce­nia oraz korzys­ta­nia z inny­ch źródeł infor­ma­cji.

3.Gromadzi infor­ma­c­je naukowo — tech­niczne dla potrzeb ksz­tałce­nia ustaw­iczne­go i zawodowe­go, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem kierunk­ów i form tego ksz­tałce­nia, prowad­zone­go przez Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go i Ustaw­iczne­go.

4. Stanowi wspar­cie dla dorad­cy zawodowe­go w zakre­sie gro­madzenia i udostęp­ni­an­ie infor­ma­cji eduka­cyjny­ch i zawodowych właś­ci­wych dla dane­go poziomu ksz­tałce­nia.

5. Inte­gral­ną częś­cią bib­lioteki szkol­nej jest Mul­ti­me­di­al­ne Cen­trum Infor­ma­cyjne, umożli­wia­jące użytkown­ikom korzys­tanie w celach eduka­cyjny­ch z kom­put­erów wraz z urządzeni­ami współpracu­ją­cymi z nimi, stanow­ią­cymi wyposaże­nie Cen­trum oraz  z Inter­ne­tu.

6. Nadzór bezpośred­ni nad bib­lioteką sprawu­je dyrek­tor Cen­trum lub wyz­nac­zony przez niego wicedyrek­tor.

7. Ze zbiorów bib­lioteki mogą korzys­tać uczniowie, nauczy­ciele, rodz­ice, pra­cown­i­cy admin­is­tracji i obsługi oraz za zgodą dyrek­tora Cen­trum inne osoby.

8. Prawa i obow­iązki czytel­ników oraz zasady udostęp­ni­a­nia i korzys­ta­nia z bib­lioteki oraz  Mul­ti­me­di­al­ne­go Cen­trum Infor­ma­cyjne­go określa Reg­u­lam­in Bib­lioteki zatwierd­zony     przez dyrek­tora Cen­trum.

9. Godziny otwar­cia bib­lioteki umożli­wia­ją korzys­tanie z jej zasobów pod­czas zajęć i po ich zakończe­niu, w cza­sie prz­erw i kon­sul­tacji zgod­nie z ustalony har­mono­gramem.

10. Do obow­iązków nauczy­ciela — bib­liotekarza należy:

1) gro­madze­nie, opra­cow­anie zbiorów bib­lioteczny­ch zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi  przepisami oraz ich udostęp­ni­an­ie,

2)  prowadze­nie dzi­ałal­noś­ci infor­ma­cyjno — bib­li­ograficznej,

3) udzielanie pomo­cy i instruk­tażu metody­czne­go,

4) tworze­nie warunk­ów do poszuki­wa­nia, porząd­kowa­nia i wyko­rzysty­wana infor­ma­cji z różny­ch źródeł oraz efek­ty­wne­go posługi­wa­nia się tech­nologią infor­ma­cyjną,

5) rozwi­janie i rozbudzanie indy­wid­u­al­ny­ch zain­tere­sowań uczniów związany­ch  z wyra­bi­an­iem  i pogłębian­iem u uczniów nawyku czy­ta­nia i uczenia się,

6) real­iza­c­ja pro­gra­mu przys­poso­bi­enia czytel­nic­zo-infor­ma­cyjne­go w ramach lekcji bib­lioteczny­ch w poszczegól­ny­ch klasach,

7) orga­ni­zowanie różnorod­ny­ch form upowszech­ni­a­nia czytel­nict­wa  (konkursy czytel­nicze, spotka­nia autorskie, dyskus­je, zaję­cia rozsz­erza­jące kom­pe­tenc­je  czytel­ników w tym wyjś­cia do różny­ch insty­tucji zarówno eduka­cyjny­ch jak i kul­tu­ry) zgod­nie z wyty­cznymi MEN na dany rok szkol­ny i planem pra­cy bib­lioteki zatwierd­zonym przez dyrek­tora Cen­trum,

8) orga­ni­zowanie różnorod­ny­ch dzi­ałań rozwi­ja­ją­cy­ch wrażli­wość kul­tur­ową i społeczną uczniów,

9) infor­mowanie na pod­staw­ie prowad­zonej statystyki wypoży­czeń

i obserwacji  ped­a­gog­icznej o poziomie czytel­nict­wa na zebra­ni­ach Rady Ped­a­gog­icznej,

10) współpra­ca z innymi bib­liotekami: Miejską Bib­lioteką Ped­a­gog­iczną, Miejską Bib­lioteką Pub­liczną oraz innymi bib­liotekami,

11)  wspo­ma­ganie pra­cy dorad­cy zawodowe­go.