Zaproszenie na wystawę mitologiczną - Biblioteka
Zaproszenie na wystawę mitologiczną

Zaproszenie na wystawę mitologiczną

20 kwiet­nia 2016
“W świecie mitów i mitologii” (V 2016)

Serdecznie zaprasza­my nauczy­cieli i uczniów z kom­plek­su szkol­ne­go przy ul. Promi­en­nej 65 oraz odwiedza­ją­cy­ch nasze szkoły gim­naz­jal­istów do Galerii Promi­en­na (budynek V, 1 piętro)  na wys­tawę  „W świecie mitów i mitologii”, przy­go­towaną  z okazji Świa­towe­go Dnia Książki i Praw Autors­kich.  Wys­tawa jest pro­jek­tem, zor­ga­ni­zowanym w ramach Nar­o­dowe­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa. Pri­o­ry­tet 3. Jej celem jest pop­u­laryza­c­ja czytel­nict­wa wśród  młodzieży uczącej się w naszym kom­plek­sie szkol­nym, przy uli­cy Promi­en­nej. Wys­tawa „W świecie mitów i mitologii” jest efek­tem pra­cy szkol­ny­ch bib­liotekarzy, nauczy­ciela his­torii i uczniów z klasy 4 a  ZSP nr 5 a jej synkre­ty­czny charak­ter pozwala wierzyć w nieprzemi­ja­jące znacze­nie lit­er­atu­ry pięknej i wartość zespołowej pra­cy. Pozosta­je jeszcze odpowiedzieć na pytanie: dlaczego mit i mitolo­gia mają zachę­cić młodzież do czy­ta­nia? Odpowiedź  zna­jdziemy we wstępie do „Słown­ika mitologii greck­iej i rzym­skiej” autorstwa  Joe­la Schmid­ta, w której czy­tamy: „Znane z podań ust­ny­ch i  lit­er­atu­ry anty­cznej opowieś­ci o bogach i bohat­er­ach miały w przeszłoś­ci i mają nadal ogrom­ny wpływ na ksz­tał­towanie się kul­tu­ry duchowej świata […]. Mit to wyraz „myśli żywej” i uni­w­er­sal­nej, pon­ad­cza­sowej i utopi­jnej, która człowiekowi starożyt­ne­mu dawała a współczes­ne­mu może dawać wiele korzyś­ci […]. Jako specy­ficz­na opowieść o otacza­ją­cym nas świecie, odpowiada na pod­sta­wowe (najważniejsze) pyta­nia człowieka: skąd się wziął świat i człowiek, czy ist­nieje  Bóg, co to jest śmierć i czym jest życie […]. Mit porusza takie zagad­nienia jak: stworze­nie, nar­o­dziny, cier­pi­e­nie fizy­czne i psy­chiczne, niepewność i lęk wobec śmier­ci, miłoś­ci i przez­naczenia […] Mitolo­gia jako zbiór mitów jest tęt­niącą życiem, bezus­tan­nie odmładzaną inter­pre­tacją wszel­kich zasad, które rządzą ludzkoś­cią pon­ad cza­sem i przestrzenią. Zna­j­du­je­my w niej bard­zo sug­esty­wne przed­staw­ie­nie tem­atów z pogranicza filo­zofii, psy­chologii, wychowa­nia” i nadal czer­piemy z jej rez­er­wuaru, uży­wa­jąc skrótów myślowych  takich jak: “syzy­fowa pra­ca”, “pan­iczny stra­ch”, ”puszka Pan­do­ry” czy inny­ch, wskazany­ch na wys­taw­ie. Orga­ni­za­torzy: mgr Ewa Ucholc, mgr Anna Kosobudzka, mgr Mar­ta Jasińska – Kumór W wys­taw­ie wyko­rzys­tano prace uczniów z kl.4a przy­go­towane na lekcję his­torii pod kierunk­iem  mgr Mirosławy Rach­wa­lik.