MroStar — Twoja Biblioteczka - Biblioteka
MroStar — Twoja Biblioteczka

MroStar — Twoja Biblioteczka

Od jesieni 2015 do wios­ny 2016 uczniowie klasy IV a — Adri­an Mróz oraz Marcin Star­ma­ch opra­cow­ali autorską społecznoś­ciową aplikację inter­ne­tową która służy do kat­a­l­o­gowa­nia, oce­ni­a­nia oraz rekomen­dowa­nia książek. Poniżej przed­staw­iamy rezul­taty ich prac:

PRZEJDŹ DO APLIKACJI