KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej - Biblioteka
KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Bib­lioteka CKZ­iU zachę­ca do udzi­ału w KONKURSIE NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO Ped­a­gog­icznej Bib­lioteki Wojew­ódzkiej im. Józe­fa Lompy w Katow­icach
Fil­ia w Jaworznie!

Ped­a­gog­icz­na Bib­lioteka Wojew­ódzka im. Józe­fa Lompy w Katow­icach Fil­ia w Jaworznie serdecznie zaprasza wszys­t­kich zain­tere­sowany­ch uczniów szkół pon­ad­pod­sta­wowych w Jaworznie do udzi­ału w Konkur­sie na pro­jekt graficzny LOGO PBW w Katow­icach Fil­ia w Jaworznie.

Celem konkur­su jest: wyłonie­nie znaku graficzne­go-logo, który stanie się ofic­jal­ną częś­cią iden­ty­fikacji wiz­ual­nej (znakiem fir­mowym) PBW w Katow­icach Fil­ia w Jaworznie, zachę­canie młodzieży do akty­wnoś­ci twór­czej oraz pop­u­laryza­c­ja bib­lioteki w lokalnym środowisku.

Pracę konkur­sową wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy złożyć oso­biś­cie lub przesłać na adres Orga­ni­za­tora:

Ped­a­gog­icz­na Bib­lioteka Wojew­ódzka w Katow­icach Fil­ia w Jaworznie

43–600 Jaworzno, ul. Rynek Gł.17, II piętro.

Ter­min składa­nia prac upły­wa 15.11.2017 r.

Reg­u­lam­in, kar­ta zgłoszeniowa oraz oświad­czenia do pobra­nia TUTAJ!