Liternet - Biblioteka
Liternet

Liternet

Liter­net to zjawisko inter­dyscy­pli­narne,  które dr Piotr Marecki (kul­tur­oz­naw­ca)  defini­u­je jako “wszys­tkie możli­we związki lit­er­atu­ry z inter­netem”. Poję­cie to obe­j­mu­je zjawisko lit­er­atu­ry w sieci (np. pub­likac­ja w sieci, self-pub­lish­ing, e-com­merce, archi­wiz­a­c­ja, cza­sopiśmi­en­nict­wo netowe, e-booki) oraz lit­er­atu­ry sieci (lit­er­at­u­ra opar­ta na hipertekś­cie, blogi).

Zjawisko to zysku­je coraz więk­sze zain­tere­sowanie, o czym świad­czą poświę­cone mu pub­likac­je i ser­wisy inter­ne­towe. Jed­ną z plat­form poświę­cony­ch pub­likacji oraz porozu­miewa­niu się autorów z czytel­nikami jest Liter­net,

Jed­nym z przykładów lit­er­atu­ry sieci jest powieść hipertek­stowa.

Pier­wszą pol­ską powieś­cią hipertek­stową był “Blok” Sła­womi­ra Shute­go. Czytel­nik miał możli­wość prze­chodzenia między mieszka­ni­ami w bloku i “podglą­dać”  życie loka­torów.
Źródło: http://www.techsty.art.pl/m9/s_wyslouch_blok.html
Powieść hipertek­stowa pozwala na  przemieszczanie się w tekś­cie, nie ogranicza do czy­ta­nia lin­earne­go
Zachę­camy do zapoz­na­nia się z powieś­cią hipertek­stową Radosława Nowakowskiego  “Koniec świata według Emeryka” oraz hipertek­stowym  tomikiem Ane­ty Kamińskiej “Czary i mary”.