Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa — Priorytet 3 - Biblioteka
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa — Priorytet 3

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa — Priorytet 3

Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego realizuje projekt  “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ)  Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Koor­dy­na­torem pro­jek­tu w CKZ­iU została mgr Ewa Ucholc.

Chęć udzi­ału w pro­jek­cie zdeklarowano jesienią 2015 roku, kiedy bib­lioteka wchodz­iła  w skład ówczes­ne­go Zespołu Szkół Pon­adg­im­naz­jal­ny­ch nr 5 w Jaworznie. Następ­nym etapem była real­iza­c­ja zadań pro­jek­towych w poszczegól­ny­ch odd­zi­ałach kla­sowych. Od listopada 2015 r. do koń­ca listopada 2016 r. uczniowie pod nad­zorem nauczy­cieli angażowali się w zada­nia pro­jek­towe.

Od tego momen­tu w szkole rozpoczę­to dzi­ała­nia mające na celu real­iza­cję zadań uję­ty­ch we wniosku. Przy­go­towano wewnętrzny har­mono­gram dzi­ałań, naw­iązano współpracę z  Miejską Bib­lioteką Pub­liczną oraz jaworznicką fil­ią Ped­a­gog­icznej Bib­lioteki Wojew­ódzkiej im. Józe­fa Lompy w Katow­icach w zakre­sie planowa­nia zakupów książkowych oraz wymi­any infor­ma­cji o wydarzeni­ach pro­mu­ją­cy­ch czytel­nict­wo.  Już w październiku 2015r przys­tą­pi­ono do orga­ni­za­cji, z udzi­ałem uczniów, imprez szkol­ny­ch pro­mu­ją­cy­ch czytel­nict­wo oraz do real­iza­cji pro­jek­tów eduka­cyjny­ch na poszczegól­ny­ch przed­mio­tach z wyko­rzys­taniem zasobów bib­lioteki szkol­nej. W celu ułatwienia uczniom korzys­tanie z bib­lioteczne­go księ­gozbioru, bib­lioteka ZSP nr5 a od 1  wrześ­nia 2015r. bib­lioteka CKZ­iU była w miesią­cach październik- grudzień, otwarta w dni­ach wol­ny­ch od nauki. Z uwagi na miejsce usy­tuowa­nia szkoły, brak dojaz­du do niej komu­nikacją miejską pod­czas ferii zimowych i wakacji a także z uwagi na wiek i pref­er­enc­je uczniów w mar­cu 2016r. bib­lioteka prze­or­ga­ni­zowała swo­ją pracę i reg­u­lam­in wypoży­czeń w taki sposób, by uczniowie mogli wypoży­czyć więcej książek na okres dni wol­ny­ch od nauki (ferii, wakacji).

Godziny pra­cy bib­lioteki były  i są nadal bard­zo dogod­ne dla uczniów. Od poniedzi­ałku do piątku bib­lioteka pracu­je od  godz. 7.30 do 16.00 ( w piątek do 14.30) .Uczniowie mogą więc wypoży­czać książki na każdej prz­er­wie a także przed i po lekc­jach.

Od sty­cz­nia do października 2016r. bib­liotekarze wraz z ucz­ni­ami z różny­ch klas  kilka­krot­nie diag­no­zowali pref­er­enc­je czytel­nicze wszys­t­kich czytel­ników. Na tej pod­staw­ie  już w mar­cu zaczę­to tworzyć wstęp­ną listę planowany­ch zakupów. Po kole­jny­ch diag­nozach pref­er­encji czytel­niczy­ch lis­ta propozy­cji książek sys­tem­aty­cznie się pow­ięk­sza­ła.

We wrześniu 2016r., tj. po wejś­ciu Tech­nikum Nr 5 w skład  Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go i Ustaw­iczne­go po raz ostat­ni diag­no­zowano potrze­by czytel­nicze. Tym razem diag­nozę  przeprowad­zono we wszys­t­kich szkołach wchodzą­cy­ch w skład CKZ­iU. Swo­je propozy­c­je składali również nauczy­ciele i rodz­ice. Pod­czas dokony­wa­nia zakupów wzię­to pod uwagę wszys­tkie sug­estie. Bib­liotekarze dołożyli starań, by na ostate­cznej liś­cie książek  znalazły się też propozy­c­je dla uczniów z dys­funkc­jami lub orzeczeni­ami o niepełnosprawnoś­ci. Swo­je decyz­je nauczy­ciele bib­liotekarze kon­sul­towali z ped­a­gogami trzech szkół wchodzą­cy­ch w skład Cen­trum, przed­staw­icielami rodz­iców  i  Samorządem Uczniowskim. Tem­at związany z wpły­wem czy­ta­nia na rozwój dzieci i młodzieży został porus­zony przez wychowaw­ców w dni­ach: 8 lute­go, 25 kwiet­nia na spotka­ni­ach  z rodzi­cami oraz 22 listopada, pod­czas tzw. Dnia Otwarte­go. Nauczy­ciele przed­miotów graficzny­ch we współpra­cy z nauczy­cielami bib­liotekarza­mi opra­cow­ali i przy­go­towali również ulotki o korzyś­ci­ach płyną­cy­ch z czy­ta­nia. Ulotki te, wręczano obec­nym na wywiadówkach rodz­i­com.

W każdym odd­ziale ZSP Nr 5 a także CKZ­iU zre­al­i­zowano co najm­niej jeden pro­jekt eduka­cyjny, przy real­iza­cji które­go wyko­rzys­tano mate­ri­ały wypoży­c­zone ze szkol­nej bib­lioteki.

Do najwięk­szy­ch pro­jek­tów pro­mu­ją­cy­ch czytel­nict­wo, zre­al­i­zowany­ch w szkole w ramach Pri­o­ry­te­tu 3 Nar­o­dowe­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa należą, przy­go­towane przez szkol­ny­ch bib­liotekarzy:

  • miejska akc­ja „Uwal­ni­amy książki z Półek” ( akc­ja pod patronatem Prezy­den­ta mias­ta Jaworz­na, prowad­zona we współpra­cy ze ZLO Jaworzno),
  • akc­ja „Poczy­tam Ci bajeczkę” zor­ga­ni­zowana dla dzieci z Ogniska Wychowaw­czego w dziel­ni­cy Osiedle Stałe,
  • konkursy: np. „Moja ulu­biona książka, „ Zło­ta myśl” ( kl 1bT5 i 1aTE)
  • liczne wys­tawy pro­mu­jące czytel­nict­wo, takie jak: „W świecie mitów i mitologii”

(wys­tawa ta prezen­towana w szkole w miesią­cach: kwiecień, maj czer­wiec, w miesią­cach lip­iec, sier­pień, wrze­sień goś­ciła w lokalu jaworznick­iej fil­ii Wojew­ódzkiej Bib­lioteki Ped­a­gog­icznej w Katow­icach), wys­tawa „Zło­ta myśl”, „Ala czy­ta…” ( 1c T5, 2a T6) oraz orga­ni­zowane w szkol­nej bib­liote­ce  roczni­cowo-tem­aty­czne  wys­tawy książek.

Pro­jekt zakońc­zono w dniu 16.12.2016r. wyjś­ciem klas pier­wszy­ch i drugich do lokalnej bib­lioteki ped­a­gog­icznej na wykład „Szcza­kowa – wybit­ni podróżni Kolei Warsza­wsko-Wiedeńskiej” 24.10.2016  poświę­cony w dużej mierze  podróżom H. Sienkiewicza.

 

Podsumowanie:

Liczba odd­zi­ałów w szkole: 24

Liczba uczniów obję­ty­ch pro­gramem: 558

Liczba wszys­t­kich zre­al­i­zowany­ch pro­jek­tów eduka­cyjny­ch: 60

Liczba zaku­pi­ony­ch książek: 745  w tym:

  • lek­tur: 351
  • książek w for­ma­cie trady­cyjnym, papierowym: 649
  • książek w for­ma­cie dźwiękowym ( audio­booków): 84
  • książek w for­ma­cie audiow­iz­ual­nym (płyt DVD): 12
  • Liczba uczniów, którzy zdążyli już sko­rzys­tać z zaku­pi­ony­ch nowoś­ci: 146
  • Odsetek uczniów, którzy zdążyli już sko­rzys­tać z zaku­pi­ony­ch nowoś­ci: 26%

Wzrost ogól­nej liczby wypoży­czeń w porów­na­niu z ana­log­icznym okre­sem w ubiegłym roku szkol­nym: 57%

 

Poniżej przed­staw­iamy listę zaku­pi­ony­ch książek oraz zbiorów mul­ti­me­di­al­ny­ch.

Lis­ta tytułów zaku­pi­ony­ch do bib­lioteki — NPRCZ.pdf