Charakterystyka - Biblioteka
Charakterystyka

Charakterystyka

STRUKTURA BIBLIOTEKI

W skład Bib­lioteki Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go i Ustaw­iczne­go wchodzą: Wypoży­czal­nia, Czytel­nia oraz Mul­ti­me­di­al­ne Cen­trum Infor­ma­cyjne.

Wypożyczalnia

Wypoży­czenia real­i­zowane są na pod­staw­ie zgłoszenia się do punk­tu wypoży­czal­ni (stanowisko na wprost drzwi). Ist­nieje możli­wość wol­ne­go dostępu do książek po uzyska­niu zgody od nauczy­ciela bib­liotekarza.

Czytelnia

W pomieszcze­niu zna­j­du­je się czytel­nia, którą tworzą stanowiska czytel­nicze wraz z księ­gozbiorem podręcznym. Ze zbiorów czytel­ni moż­na korzys­tać tylko na miejs­cu.

Multimedialne Centrum Informacyjne

Od początku roku szkol­ne­go 2006/2007 przy bib­liote­ce dzi­ała Mul­ti­me­di­al­ne Cen­trum Infor­ma­cyjne.

Uczniowie i pra­cown­i­cy szkoły mają możli­wość korzys­ta­nia z Cen­trum Infor­ma­cyjne­go wyposażone­go w 3 stanowiska kom­put­erowe ze stałym dostępem do sze­rokopas­mowe­go Inter­ne­tu.

 

TEMATYKA ZBIORÓW

Bib­lioteka CKZ­iU pow­stała w wyniku połączenia zasobów bib­lioteczny­ch należą­cy­ch do bib­liotek wschodzą­cy­ch w skład Cen­trum, a więc bib­lioteki Zespołu Szkół Pon­adg­im­naz­jal­ny­ch Nr 5, bib­lioteki Zespół Szkół Pon­adg­im­naz­jal­ny­ch Nr 6  i bib­lioteki Tech­nikum Ener­gety­czne­go. Zna­j­du­jące się w niej mate­ri­ały zostały uporząd­kowane według zasad Uni­w­er­sal­nej Klasy­fikacji Dziesięt­nej (UKD).  Czytel­ni­cy zna­jdą na regałach pozy­c­je w następu­ją­cy­ch podzi­ałach:

 • arche­olo­gia
 • artyś­ci fil­mowi
 • artyś­ci fil­mowi
 • artyś­ci muzy­cy
 • artyś­ci teatral­ni
 • astrono­mia
 • biografie
 • biolo­gia
 • botanika
 • chemia
 • dra­mat
 • dra­mat – lit­er­at­u­ra
 • dydak­tyka
 • elek­tron­ika
 • etno­grafia, zwyczaj, oby­cza­je, folk­lor
 • etyka
 • fan­ta­sy
 • Sztuka fil­mowa
 • filo­zofia
 • fizyka
 • fotografia
 • geografia turysty­cz­na
 • gór­nict­wo
 • his­to­ria kul­tu­ry i cywiliza­cji
 • his­to­ria lit­er­atu­ry
 • his­to­ria Pol­ski
 • his­to­ria powszech­na
 • his­to­ria starożyt­na
 • hor­ro­ry
 • II woj­na świa­towa
 • II woj­na świa­towa na morzu
 • II woj­na świa­towa w Polsce
 • infor­matyka
 • językoz­naw­st­wo
 • lek­tu­ry
 • lit­er­at­u­ra młodzieżowa
 • lit­er­at­u­ra pol­ska i zagranicz­na (afrykańska, albańska, amerykańska, ang­iel­ska, arab­ska, aus­tral­i­jska, bel­gi­jska, brazyli­jska, buł­garska, chińska, chorwacka, czeska i słowacka, duńska, estońska, fla­mandzka, fran­cuska, grecka, hisz­pańska, indyjska, irlandzka, islandzka, japońska, kanadyjska, kubańska, lit­er­at­u­ra ameryki łacińskiej, łotewska, mace­dońska, niemiecka, rosyjska, rumuńska, serb­ska i chorwacka, skan­dy­nawska, słoweńska, szwa­j­carska, turecka, ukraińska, węgier­ska, włoska, żydowska)
 • matem­atyka
 • medy­cy­na
 • muzea sztuki
 • muzyka
 • nauka o lit­er­aturze
 • nauki poli­ty­czne
 • obozy kon­cen­tra­cyjne
 • ogól­ne pod­stawy wiedzy i kul­tu­ry
 • ped­a­gogika
 • ped­a­gogika opiekuńc­zo – wychowaw­cza
 • ped­a­gogika spec­jal­na
 • podróże dookoła świata
 • poez­ja
 • poez­ja
 • przy­ro­da i ekolo­gia
 • psy­cholo­gia
 • reli­gia, teolo­gia, reli­gioz­naw­st­wo
 • repro­dukc­je
 • rysunek
 • sci­ence fic­tion
 • sek­suolo­gia
 • sport – węd­karst­wo
 • szkol­nict­wo zawodowe
 • sztuka – biografie
 • sztuka – style
 • teo­ria
 • teatr
 • teleko­mu­nikac­ja i tele­in­for­matyka
 • wychowanie
 • zbrod­nie radzieck­ie prze­ci­wko Polsce i Polakom
 • zjawiska niewy­jaśnione
 • zoolo­gia
 • Żydzi – ekster­mi­nac­ja