Wycieczka na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie - Biblioteka
Wycieczka na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Wycieczka na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Powszech­nie wiado­mo, że książka to najlep­szy przy­ja­ciel człowieka. Tak przy­na­jm­niej twierdzą książko­ma­ni­a­cy z nasze­go Cen­trum.  Kiedy dowiedzieliśmy się o wyjeździe na 22. Między­nar­o­dowe Targi Książki, nie mogliśmy się tam nie wybrać.

25 października w małym, ale za to wyjątkowym gronie, pod opieką Pani Mar­ty Jasińskiej-Kumór i Pani Mar­i­oli Gawrońskiej wsiedliśmy do busa i obral­iśmy kurs na Kraków. Po niespeł­na dwóch godz­i­nach jazdy dotar­liśmy na miejsce.

Pogo­da była nieubła­gana: zim­no, wietrznie, a do tego deszc­zowo, ale byliśmy dziel­ni i wytr­wali w naszym postanowie­niu upolowa­nia dobrej lek­tu­ry. Stal­iśmy grzecznie w kole­jce przed budynkiem, aż udało nam się dostać do środ­ka, gdzie pow­itała nas ciepła atmos­fera. Wtedy nad­szedł czas, żeby zobaczyć, co tym razem zaofer­u­ją nam Targi.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zobaczyliśmy między innymi stoiska z lit­er­aturą młodzieżową, książkami his­to­rycznymi, a także  gry plan­szowe i kar­ciane, mangi, tor­by, koszulki, mówiące robo­ty… Moż­na wymieni­ać w nieskońc­zoność. Atrak­cyjne ceny, wspani­ała atmos­fera i unoszą­cy się zapach nowych książek tylko potę­gowały pozy­ty­wne emoc­je.

Między­nar­o­dowe Targi Książki były dla nas okazją, żeby uzu­pełnić domowe księ­gozbio­ry, otrzy­mać nowe zakład­ki czy kupić lim­i­towane gry plan­szowe. Nie da się wymienić wszys­tkiego, co moż­na tam znaleźć – trze­ba się przekon­ać samemu!

Do domów wró­cil­iśmy bogat­si o nowe doświad­czenia oraz zad­owoleni z zakupów (cho­ci­aż z nieco chud­szym port­felem…). Nie może­my się już doczekać, kiedy w przyszłym roku znowu odwiedz­imy krakowskie Expo, aby ruszyć w tajem­niczy, książkowy świat Targów.

Klau­dia Kisiel, 1cT5