Darwin czyta dzieciom. Akcja “Poczytaj mi bajeczkę” cz.1 - Biblioteka
Darwin czyta dzieciom. Akcja “Poczytaj mi bajeczkę” cz.1

Darwin czyta dzieciom. Akcja “Poczytaj mi bajeczkę” cz.1

7 czer­w­ca 2016

Nasza bib­lioteka już od kilku lat prowadzi inten­sy­wne dzi­ała­nia w celu pro­mowa­nia i wspiera­nia roz­wo­ju czytel­nict­wa wśród dzieci i młodzieży. W ramach Pri­o­ry­te­tu 3 Nar­o­dowe­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa zaplanowal­iśmy w tym roku szkol­nym szereg dzi­ałań mają­cy­ch na celu zaan­gażowanie młodzieży do nowych form akty­wnoś­ci ksz­tał­tu­ją­cy­ch w nich potrze­bę obcow­a­nia z książką.

Jed­ną z takich form akty­wnoś­ci jest akc­ja pt. „ Przeczy­tam Ci bajeczkę” zor­ga­ni­zowana we współpra­cy z Ogniskiem Wychowaw­czym na Osied­lu Stałym. W tym miejs­cu należą się szczegól­ne podz­iękowa­nia pani kierown­ik Ogniska Aga­cie Szparkowskiej, pani ped­a­gog Aga­cie Męder­ak i obec­nym pod­czas zajęć wychowaw­com za okazane wspar­cie i życ­zli­wość. Nie od dziś wiado­mo, że czy­tanie książek może pełnić funkcję nie tylko eduka­cyjną ale również rekrea­cyjną i pro­fi­lak­ty­czną. W związku z powyższym gru­pa młodzieży z klasy I b ( Mag­dale­na Śli­wa, Natal­ia Bro­da, Beata Pawlak, Emil­ia Szy­ma­ni­ak, Michał Pochopień, Oskar Odrzy­wołek i Mateusz Matusik) opra­cow­ała pod moją opieką zaję­cia czytel­nicze dla dzieci w wieku 6–9 lat. Pier­wsze zaję­cia miały miejsce 18 maja 2016r. Młodzież przy­go­towała insc­eniza­cję bajki pt. Bajka o sklepie gdzie Szczęś­cie sprzedawano… zamieszc­zonej na stron­ie inter­ne­towej www.loona.pl. Celem było rozbudze­nie w dzieci­ach świado­moś­ci czym jest szczęś­cie i rozwi­janie umiejęt­noś­ci bez­pieczne­go i twór­czego wyraża­nia uczuć i emocji.

Dzieci żywo reagowały i czyn­nie brały udzi­ał w pro­ponowany­ch przez młodzież zabawach i z utęsknie­niem czeka­ją na następ­ne zaję­cia. Zapraszam do obe­jrzenia fotorelacji. Anna Kosobudzka