Historia Biblioteki - Biblioteka
Historia Biblioteki

Historia Biblioteki

Biblioteka istnieje od 1979 roku

 

Rozwi­ja­ją­cy się w Jaworznie w lat­ach 50 –90. XX w. prze­mysł ener­gety­czny stanow­ił istot­ny bodziec do szy­bkiego roz­wo­ju eko­nom­iczno-gospo­dar­czego mias­ta i jego mieszkańców. Pow­sta­jące wów­czas elek­trown­ie Jaworzno I, II, III ofer­owały swoim pra­cown­ikom, nierzad­ko wywodzą­cym się z wojew­ództw o typowo rol­niczym charak­terze (kieleck­ie, połud­niowa część ówczes­ne­go krakowskiego) pracę, mieszka­nia oraz świad­czenia soc­jal­ne, które wpły­wały na pod­niesie­nie ich sta­tusu mate­ri­al­ne­go. Wspom­ni­ane wyżej zakłady ener­gety­czne przy­wiązy­wały również dużą wagę do krzewienia kul­tu­ry wśród swo­jej załogi. Nic więc dzi­wne­go, że w świ­etl­i­cy Elek­trowni Jaworzno I, a później w pomieszczeni­ach jed­ne­go z budynków Elek­trowni II przy uli­cy Ener­getyków, zor­ga­ni­zowano przyza­kład­ową bib­liotekę. Początkowo dzi­ałała ona przy Związkach Zawodowych Elek­trowni Jaworzno I i II. Jej opiekunką była pani Dzi­uba. Z bogaty­ch zbiorów tej bib­lioteki korzys­tali również uczniowie przyza­kład­owej szkoły zawodowej.

W 1979 roku Elek­trow­n­ia Jaworzno II przekaza­ła bib­liotekę swo­jej szkole. Żeby wypoży­czać książki uczniowie musieli pokony­wać trasę z ul. Dar­wina 17 (nowa siedz­iba szkoły) na ul. Ener­getyków, gdzie nadal zna­j­dowała się bib­lioteka. Z zachowanej doku­men­tacji bib­liotecznej wynika, że uczniów wcale nie zrażała dość duża odległość bib­lioteki od szkoły. Po lekc­jach chęt­nie zaglą­dali do swej szkol­nej książni­cy i korzys­tali z jej bogat­e­go księ­gozbioru. W momen­cie włączenia bib­lioteki do szkoły, zaczęła w niej pra­cow­ać pani Bogu­miła Muszyńska, która etat bib­liotekarki łączyła z pracą polonistki. Pomi­mo iż zain­tere­sowa­nia pani Bogu­miły obe­j­mowały głównie lit­er­aturę, doskonale potrafiła też zachę­cać pracu­jącą młodzież do czy­ta­nia książek pop­u­larnonaukowych.

W 1982 roku w bib­liote­ce na cały etat zatrud­niono panią Wiesławę Krauze. Zdoby­ta przez nią na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim fachowa wiedza bib­liotekarska wydała piękne owoce. Pracu­jąc przez 20 lat w bib­liote­ce wiecznie ewolu­u­jącej szkoły, pani Wiesława wykaza­ła się prawdzi­wą charyzmą i pomysłowoś­cią. To dzięki jej pra­cy, w bib­liote­ce pow­stawały piękne wys­tawki obwolut książkowych oraz gazetki upamięt­ni­a­jące sławny­ch pis­arzy, poet­ów a także ważne rocznice lit­er­ack­ie. Pani Wiesia, bo tak o niej mówiono, wykony­wała je ręcznie, rysu­jąc kon­tu­ry postaci czarnym tuszem na białym brys­tolu. Wprowadz­iła też zwyczaj reg­u­larny­ch wyjazdów uczniów i nauczy­cieli do teatrów w Krakowie i na Śląsku. W sum­ie tych wyjazdów naz­bier­ało się ok. 50. Za jej kadencji orga­ni­zowano w szkole spotka­nia autorskie z wybit­nymi przed­staw­icielami pol­skiej lit­er­atu­ry, poezji, teatru i fil­mu. Do tych naj­ciekawszy­ch, utr­walony­ch w pamię­ci uczą­cy­ch wów­czas w szkole nauczy­cieli oraz były­ch uczniów należą: cykl wykładów prof. Kraw­czuka, poświę­cony­ch his­torii starożyt­nej, spotka­nia z podróżnikiem, artys­tą Jerzym Kra­sickim (Z kamerą przez świat) oraz spotka­nia z – gościn­nie przy­jeżdża­ją­cym do szkoły z Katow­ic – tamte­jszym Klubem Lit­er­ackim. Uczniowie lat 80 – 90., nie tylko biernie uczest­niczyli w „spotka­ni­ach z kul­turą”, ale również, pod czu­jnym okiem pani Wiesławy oraz polonisty pana Tadeusza Króla, orga­ni­zowali ciekawe akademie z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy, a także wiec­zo­ry lit­er­ack­ie dla pra­cown­ików zakładów patronac­kich. Jed­no z takich spotkań poświę­cone było życiu i twór­c­zoś­ci K.I. Gałczyńskiego.

Bib­lioteka tęt­niła życiem. Za cza­sów pani Wiesławy Krauze pra­cow­ali tutaj także: panie Beata Gontarz-Dwo­jak, Anna Żurowska oraz wspom­ni­any wyżej pan Tadeusz Król. Do połowy lat dziewięćdziesią­ty­ch hojnym spon­sorem na bieżą­co pow­ięk­szane­go księ­gozbioru, prze­jazdów do teatru oraz orga­ni­zowany­ch w szkole wydarzeń kul­tur­al­ny­ch był zakład patronacki, czyli Elek­trow­n­ia Jaworzno II, a później Zespół Elek­trowni Jaworzno.

W 1984 roku, bib­liotekę prze­nie­siono do nowo wyre­mon­towane­go budynku szkoły przy ul. Dar­wina 17. Początkowo zna­j­dowała się ona w kla­so­pra­cowni języka ang­iel­skiego (sala nr15). Udostęp­ni­ane wów­czas uczniom podręczniki zmagazynowano w późniejszym gabinecie szkol­ne­go ped­a­goga. Z biegiem cza­su bib­lioteka rozras­tała się i zmieni­ała swo­ją lokaliza­cję . Pozostała jed­nak w zasad­niczym budynku szkoły przy ul. Dar­wina 17. Do czer­w­ca 2011 roku, pow­ięk­szona o Inter­ne­towe Cen­trum Infor­ma­cji Mul­ti­me­di­al­nej zna­j­dowała się w pomieszczeni­ach byłej kuch­ni i mag­a­zynu.

W 2002 roku, po ode­jś­ciu na emery­turę pani Wiesławy Krauze jej następczynią została pani Urszu­la Jawor. Za jej kadencji do bib­lioteki dołąc­zono pomieszcze­nie, w którym usy­tuowano Cen­trum Mul­ti­me­di­al­ne. Tem­pera­ment i poczu­cie humoru pani Uli spraw­iały, że miała doskon­ały kon­takt z ucz­ni­ami. Na każdej prz­er­wie bib­lioteka była peł­na młodzieży, która chęt­nie poma­gała w obsłudze nowe­go Cen­trum Mul­ti­me­di­al­ne­go.

We wrześniu 2006 roku przy bib­liote­ce pow­stało nowe Inter­ne­towe Cen­trum Infor­ma­cji Mul­ti­me­di­al­nej, zaku­pi­one przez MEN w ramach pro­jek­tu „Inter­ne­towe Cen­trum Infor­ma­cji Mul­ti­me­di­al­nej w bib­liotekach szkol­ny­ch i ped­a­gog­iczny­ch”, współ­fi­nan­sowane­go ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społeczne­go. Od tego właśnie momen­tu bib­lioteczne trady­c­je poprzed­niczek kon­tyn­uowała pani Ewa Ucholc.

W lat­ach 2006 – 2011 zgro­madzeni wokół bib­lioteki uczniowie wydawali szkol­ny mag­a­zyn „Podgląd”, tworzyli szkol­ną galer­ię artysty­czną, współpra­cow­ali ze świ­etli­cami środowiskowymi, uczest­niczyli w wielu akc­jach chary­taty­wny­ch i ważny­ch wydarzeni­ach kul­tur­al­ny­ch orga­ni­zowany­ch przez Bib­liotekę Miejską i MCK­iS. W tam­ty­ch lat­ach bib­lioteka orga­ni­zowała szkol­ne obchody Świa­towe­go Dnia Książki i Praw Autors­kich oraz Między­nar­o­dowe­go Miesią­ca Bib­liotek Szkol­ny­ch. Na Kier­maszach Taniej Książki uczniowie i nauczy­ciele mogli zaopa­trzyć się w ciekawą lit­er­aturę.

Z okazji 45 lecia szkoły w roku szkol­nym 2009/2010 bib­liotekarka pani Ewa Ucholc i ger­man­istka pani Joan­na Margielewska opra­cow­ały i wydały „Książkę pamiątkową ZSP Nr 5 w Jaworznie.” W pra­cach związany­ch ze składem zgro­mad­zony­ch mate­ri­ałów uczest­niczyła także pani Kari­na Koczwara oraz uczeń Daw­id Paterek.

W roku 2011 bib­lioteka Zespołu Szkół Pon­adg­im­naz­jal­ny­ch nr 5 wraz z całą szkołą z ul. Dar­wina została prze­nie­siona na ulicę Promi­en­ną 65 w Jaworznie.  Od tego cza­su stop­niowo prze­j­mu­je księ­gozbiór bib­lioteki Zespołu Szkół Pon­adg­im­naz­jal­ny­ch nr 6  oraz wolu­miny pozostałe po bib­liote­ce Elek­trowni Jaworzno III S.A. Nowe pomieszcze­nie wyposażono w regały pochodzące z trzech ww. bib­liotek oraz kom­put­ery z Dar­winowskiego Inter­ne­towe­go Cen­trum Infor­ma­cji Mul­ti­me­di­al­nej czyli z Zespołu Szkół Pon­adg­im­naz­jal­ny­ch nr 5.  Głównym zadaniem bib­liotekarzy wrześ­nia 2011 roku były przenosiny księ­gozbioru oraz jego inwen­taryza­c­ja.

Od wspom­ni­ane­go  2011 roku bib­lioteką opiekowały się wspól­nie: mgr Ewa Ucholc, mgr Anna Kosobudzka i  mgr Ewa Makowska. W następ­ny­ch lat­ach skład zespołu bib­liotekarzy częs­to ule­gał zmi­an­ie i przed­staw­iał się następu­ją­co:

Rok szkol­ny:

2012/2013 — Anna Kosobudzka, Ewa Ucholc, Ewa Makowska, Justy­na Tukaj-Woj­tas

2013/2014 — Anna Kosobudzka, Ewa Ucholc, Ewa Makowska, Justy­na Tukaj-Woj­tas, Mar­ta Jasińska-Kumór,

2014/2015 — Anna Kosobudzka, Ewa Ucholc, Ewa Makowska, Mar­ta Jasińska-Kumór, Mał­gorzata Mikoła­jczak

2015/2016 — Anna Kosobudzka, Ewa Ucholc, Ewa Makowska, Mar­ta Jasińska-Kumór,  dyr. szkoły p. Boże­na Czer­wiec

2016/2017 — Anna Kosobudzka, Ewa Ucholc, Mar­ta Jasińska-Kumór, Mar­i­o­la Gawrońska

Od wrześ­nia 2016 roku bib­lioteka wchodzi w skład Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go i Ustaw­iczne­go.  Obec­nie korzys­ta­ją z niej uczniowie trzech szkół pon­adg­im­naz­jal­ny­ch wchodzą­cy­ch w skład Cen­trum, słuchacze Kwal­i­fika­cyjny­ch Kursów Zawodowych, pra­cown­i­cy szkoły i rodz­ice. Wśród książek zna­jdziemy zarówno tegoroczne nowoś­ci zaku­pi­one z fun­duszy pozyskany­ch w ramach Nar­o­dowe­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa, jak i unika­towe egzem­plarze z początków funkcjonowa­nia bib­lioteki.

 

Oprac. mgr Ewa Ucholc