Darwin czyta dzieciom. Akcja „Poczytaj mi bajeczkę” cz.2 - Biblioteka
Darwin czyta dzieciom. Akcja „Poczytaj mi bajeczkę” cz.2

Darwin czyta dzieciom. Akcja „Poczytaj mi bajeczkę” cz.2

14 czer­w­ca 2016

Czas na kole­jne zaję­cia z cyk­lu „ Przeczy­tam Ci bajeczkę” w Ognisku Wychowaw­czym na Osied­lu Stałym. Miały one miejsce 8 czer­w­ca 2016r. Tym razem wyko­rzys­tal­iśmy „ Bajkę o brzy­d­kim mis­iu” pochodzącą z książki Nowak E.: Wszys­tko, tylko nie mię­ta. Warsza­wa 2002, s. 160–161. W bajce była mowa o tym, że, jak mówi powszech­nie znane przysłowie „ nie to zło­to, co się świeci”. Nie należy osądzać niko­go po wyglądzie. Tak naprawdę „ Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Zaję­cia prze­b­ie­gały w rados­nej i miłej atmos­ferze. Dzieci i tym razem reagowały żywo i spon­tan­icznie. Z zapałem dysku­towały o tym, jakie cechy powinien mieć prawdzi­wy przy­ja­ciel. Na koniec młodzież ofi­arowała im plus­zowe maskotki i książeczki.

W tym miejs­cu chci­ałabym jeszcze raz podz­iękować pra­cown­ikom Ogniska Wychowaw­czego za stworze­nie nam odpowied­nich warunk­ów i wspani­ałej atmos­fery do przeprowadzenia tych zajęć oraz naszej pani dyrek­tor Boże­nie Czer­wiec za pomoc i wspar­cie. Jed­nak spec­jal­ne podz­iękowa­nia należą się ekip­ie wolon­tar­iuszy z kl. IB oraz uczniowi ZSP Nr 4 Rajanowi Hudaszkowi, którzy swoim młodzieńczym zapałem i entuz­jazmem zarazili wszys­t­kich uczest­ników akcji „ Przeczy­tam Ci bajeczkę”. Anna Kosobudzka