Tablet za czytanie książek. “Książka, którą polecasz” - Biblioteka
Tablet za czytanie książek. “Książka, którą polecasz”

Tablet za czytanie książek. “Książka, którą polecasz”

16 maja 2016

W orga­ni­zowanym przez naszą bib­liotekę I etapie konkur­su na prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną pt.: „Książka którą pole­casz” jury w składzie E. Ucholc, A. Kosobudzka i M. Jasińska-Kumór wyłoniło dwie prace. Obie dostały się do finału konkur­su miejskiego, gdzie zajęły I i II miejsce. I miejsce zajęła Mar­ty­na Potoczny z kl. 2a naszej szkoły, a II Karoli­na Smal­cerz z kl. 1a ZSP nr 6. Nad przy­go­towaniem prac obu uczen­nic czuwały dwie nauczy­cielki: Tere­sa Mulka-Łuszcz (ZSP 5) – mery­to­ryczne przy­go­towanie mate­ri­ału i Ewa Makowska (bib­lioteka ZSP 5) – wspar­cie infor­maty­czne. Głównym orga­ni­za­torem konkur­su „Książka którą pole­casz” była Ped­a­gog­icz­na Bib­lioteka Wojew­ódzka im. J. Lompy w Katow­icach, fil­ia w Jaworznie, a udzi­ał w nim wzięło praw­ie 20 jaworznic­kich szkół i około 50 uczest­ników. Celem konkur­su była pro­moc­ja czytel­nict­wa poprzez wyko­rzys­tanie do tego celu tech­nik mul­ti­me­di­al­ny­ch oraz nieogranic­zonej pomysłowoś­ci młody­ch ludzi. Jury konkur­su miejskiego przy­dzielało po dwa wyróżnienia oraz nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kat­e­go­ri­ach: Szkoły Pod­sta­wowe oraz Gim­naz­ja i Szkoły Pon­adg­im­naz­jal­ne. Prezen­tac­je przy­go­towane przez uczen­nice z Tech­nikum Nr 5, oraz Zespołu Szkół Pon­adg­im­naz­jal­ny­ch Nr 6 zach­wyciły jury za równo pod względem tech­nicznym, jak i treś­ci; która umiejęt­nie reklam­owała wybrane książki. Na koniec naj­ciekawsza wiado­mość. Zdobyte przez nasze dziew­czyny nagrody okaza­ły się naprawdę wartoś­ciowe: Mar­ty­na Potoczny otrzy­mała tablet, a Karoli­na Smal­cerz „wypa­sione” słuchawki. Serdecznie grat­u­lu­je­my i zaprasza­my do bib­lioteki, bo czy­tanie się opła­ca.