Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych - Biblioteka
Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych

Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych

W tym roku Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Bib­liotekarst­wa Szkol­ne­go (Inter­na­tion­al Asso­ci­a­tion of School Lib­ri­ar­i­an­ship – IASL) jako hasło Między­nar­o­dowe­go Miesią­ca Bib­liotek Szkol­ny­ch wybrało „Read­ing for Glob­al Peace and Har­mony”, który postanow­iliśmy nieco skró­cić do „Czy­tanie dla poko­ju”.

Tak sfor­mułowane hasło (pewnie trafne z punk­tu widzenia diag­nozy zagrożeń, potrzeb i nas­tro­jów dnia dzisiejsze­go) raczej nie jest zbyt atrak­cyjne i nośne dla dzieci i młodzieży. Brzmi pate­ty­cznie, zbyt ofic­jal­nie i urzę­dowo. Dla młod­szy­ch uczniów może być wręcz niezrozu­mi­ałe, a z pewnoś­cią nie wzbudzi w nich zain­tere­sowa­nia i emocji. Dlat­e­go lep­iej je trak­tować jako wskazówkę pro­gramową dla obchodów tegoroczne­go MMBS, z której moż­na czer­pać inspirac­je do orga­ni­zowa­nia przed­sięwz­ięć. Ofic­jal­ne hasło moż­na zastąpić włas­nym. W haśle czy­ta­nia dla glob­al­ne­go poko­ju i har­monii mieś­ci wiele wątków inter­pre­ta­cyjny­ch, np.:

  • pop­u­laryza­c­ja lit­er­atu­ry pokazu­jącej grozę i tra­g­izm wojny (i w ogóle agresji), jej skutki w wymi­arze mate­ri­al­nym, społecznym i losów jed­nos­tek;
  • rola lit­er­atu­ry i sze­roko poj­mowane­go oczy­ta­nia w ksz­tał­towa­niu postaw tol­er­ancji, lep­sze­go rozu­mienia pro­cesów społeczny­ch, doce­ni­a­nia wagi rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów w duchu dia­logu, a także wartoś­ci har­moni­jne­go roz­wo­ju w per­spek­ty­wie lokalnej i glob­al­nej;
  • wyko­rzys­tanie lit­er­atu­ry do ksz­tał­towa­nia empatii dla ofi­ar dzi­ałań wojen­ny­ch, pokazy­wa­nia znaczenia ich wspiera­nia na poziomie swoich indy­wid­u­al­ny­ch, jed­nos­tkowych możli­woś­ci w życiu codzi­en­nym.

Trud­ne treś­ci trze­ba oczy­wiś­cie przełożyć na formy i język dos­tosowane do wieku uczniów i ich wrażli­woś­ci, a także do lokalny­ch warunk­ów i potrzeb. Inaczej o trud­ny­ch prob­lemach moż­na roz­maw­iać z ucz­ni­ami szkoły śred­niej, inaczej z najmłod­szymi dziećmi. Nauczy­ciele bib­liotekarze potrafią to robić.

We wrześniowym numerze „Bib­lioteki w Szkole” zamieś­cil­iśmy plakat, który przy­go­towal­iśmy z okazji Między­nar­o­dowe­go Miesią­ca Bib­liotek Szkol­ny­ch 2022.