Filmy naszych uczniów - Biblioteka
Filmy naszych uczniów

Filmy naszych uczniów

Uczniowie Cen­trum stworzyli filmy pro­mu­jące naszą bib­liotekę i czytel­nict­wo. Pro­jekt real­i­zowany był w ramach Nar­o­dowe­go Roz­wo­ju Czytel­nict­wa — Pri­o­ry­tet 3 pod opieką mgr Ewy Ucholc. Poniżej przed­staw­iamy nazwiska zaan­gażowany­ch osób oraz tytuły z odnośnikami do filmów.

Zaprasza­my do oglą­da­nia!

Bib­lioteka CKZ­iU Jaworzno”

Oper­a­tor kamery: Piotr Janik ( IIIT5)

Mon­taż: Krys­tian Żak ( IIIT5)

Sce­nar­iusz: Ewa Ucholc

Miłość do książek”

Aktorzy:

Kasia — Beata Pawlak ( II b)

Artur — Krys­tian Kwaśniewski ( II b)

Oper­a­tor kamery:  Piotr Janik ( IIIT5)

Mon­taż: Krys­tian Żak ( IIIT5))

Sce­nar­iusz: Ewa Ucholc