Kiermasz używanych podręczników - Biblioteka
Kiermasz używanych podręczników

Kiermasz używanych podręczników

W dni­ach 8 i 11 wrześ­nia Bib­lioteka CKZ­iU zor­ga­ni­zowała kier­masz uży­wany­ch podręczników. Pod­czas długiej prz­er­wy, w holu budynku III, na zain­tere­sowany­ch czekały przy­go­towane stanowiska. Uczniowie starszy­ch klas zaprezen­towali książki przez­nac­zone na sprzedaż. Kupu­ją­cy mieli możli­wość zapoz­na­nia się z ofer­tą swoich starszy­ch kolegów. Z obserwacji  wynika, że więk­szość transakcji prze­biegła pomyśl­nie. Nieste­ty, niek­tórzy przes­pali okazję, a najbliższa dopiero za rok.