Akcja czytelnicza — nowości wydawnicze! - Biblioteka
Akcja czytelnicza — nowości wydawnicze!

Akcja czytelnicza — nowości wydawnicze!

Po raz kole­jny  w naszej Bib­liote­ce moż­na zapoz­nać się z  nowoś­ci­ami wydawniczymi, które prezen­tu­je­my czytel­nikom dzięki uprze­j­moś­ci Księ­gar­ni i Hur­towni Taniej Książki “Tuliszków”. Poniżej przed­staw­iamy galer­ię zdjęć, prezen­tu­ją­cy­ch wybrane tytuły.

Serdecznie zaprasza­my do Bib­lioteki!