Polecane źródła informacji - Biblioteka
Polecane źródła informacji

Polecane źródła informacji

Biografie

Polscy pis­arze i badacze lit­er­atu­ry przeło­mu XX i XXI wieku “Jest inter­ne­tową wer­sją tomu pier­wsze­go słown­ika bio­bib­li­ograficzne­go o tym samym tytule, opub­likowane­go przez Wydawnict­wo IBL PAN w 2011 roku[1]. Celem pro­jek­tu jest dostar­cze­nie pod­sta­wowej wiedzy fak­tograficznej o nowym pokole­niu twór­ców – poet­ów, prozaików, dram­atopis­arzy, kry­tyków lit­er­ac­kich, tłu­maczy oraz lit­er­atur­oz­naw­ców.”

Lek­tu­ry, moty­wy lit­er­ack­ie, epoki

Kul­tur­al­na Pol­ska Ser­wis zaw­ier­a­ją­cy streszczenia i opra­cow­a­nia lek­tur, ich anal­izy oraz inter­pre­tac­je. Pon­ad­to zna­jdziemy tam omówienia moty­wów  i epok lit­er­ac­kich.
Wol­ne lek­tu­ry “Wol­ne Lek­tu­ry to bib­lioteka inter­ne­towa czyn­na 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostęp­ne są całkowicie za dar­mo. W jej zbio­rach zna­j­du­je się 4408 utworów, w tym wiele lek­tur szkol­ny­ch zale­canych do użytku przez Min­is­terst­wo Edukacji Nar­o­dowej, które trafiły już do domeny pub­licznej.”
STAROPOLSKA STAROPOLSKA to ser­wis naukowo-eduka­cyjny poświę­cony dawnej lit­er­aturze pol­skiej w kon­tekś­cie dziedz­ict­wa kul­tu­ry europe­jskiej. Jego zasad­niczą częś­cią jest bib­lioteka utworów staropol­skiego piśmi­en­nict­wa (ŚREDNIOWIECZERENESANSBAROK) oraz towarzyszą­cy jej wybór opra­cow­ań, mate­ri­ał ikono­graficzny i dźwiękowy. Dzi­ał KONTEKSTY gro­madzi tek­sty i opra­cow­a­nia na tem­at his­torii, filo­zofii, religii i sztuki w dawnej Polsce.(…)”

Infor­ma­c­je kul­tur­al­ne

Cul­ture “Culture.pl to codzi­en­nie aktu­al­i­zowany ser­wis, infor­mu­ją­cy o naj­ciekawszy­ch wydarzeni­ach związany­ch z pol­ską kul­turą na całym świecie. To najwięk­sze i najbardziej wszech­stron­ne źródło wiedzy o pol­skiej kul­turze – oprócz infor­ma­cji o wydarzeni­ach orga­ni­zowany­ch w Polsce i za granicą, znaleźć tu moż­na liczne syl­wetki artys­tów, recen­z­je, ese­je, opisy i infor­ma­c­je o insty­tuc­jach kul­tu­ry. Od pon­ad dekady por­tal Culture.pl prowad­zony jest przez  Insty­tut Adama Mick­iewicza – nar­o­dową insty­tucję kul­tu­ry, której zadaniem jest budowanie marki Pol­ska w wymi­arze kul­tu­ry oraz udzi­ał w między­nar­o­dowej wymi­an­ie kul­tur­al­nej.”
E-teatr — pol­ski por­tal teatral­ny “Por­tal w którym moż­na znaleźć infor­ma­c­je o pre­mier­ach teatral­ny­ch, fes­ti­walach. Pub­likowane są w nim aktu­al­noś­ci z życia teatru. Zaw­iera wyszuki­warkę recen­zji sztuk i książek.”

Bib­li­ografie

Baz Hum Bib­li­ografia cza­sopism human­isty­czny­ch i społeczny­ch w Internecie.
Bib­li­ografia Zawartoś­ci Cza­sopism „Bib­li­ografia Zawartoś­ci Cza­sopism jest jed­ną z częś­ci bieżącej bib­li­ografii nar­o­dowej. Jej zadaniem jest reje­strowanie artykułów opub­likowany­ch w wybrany­ch pol­s­kich cza­sopis­mach, bez wzglę­du na język pub­likacji, wpły­wa­ją­cy­ch jako egzem­plarz obow­iązkowy do Bib­lioteki Nar­o­dowej.”
 Kat­a­log Cza­sopism Kul­tur­al­ny­ch “W Kat­a­logu Czasopism.pl zamieszcza­my infor­ma­c­je o cza­sopis­mach kul­tur­al­ny­ch, przed­staw­iamy ich pro­fil, okład­ki i spisy treś­ci kole­jny­ch numerów.”
Pol­ska Bib­li­ografia Załącznikowa “Pol­ska Bib­li­ografia Lit­er­acka to infor­ma­c­je o pis­arzach lit­er­atu­ry pol­skiej i obcej, teorii lit­er­atu­ry, tem­at­ach i motywach lit­er­ac­kich, naucza­niu lit­er­atu­ry, teatrze, filmie, życiu lit­er­ackim i teatral­nym, pol­s­kich aktorach i reży­ser­ach, infor­ma­c­je o książkach, artykułach, recen­z­jach, wywiadach, spek­tak­lach, audy­c­jach telewiz­yjny­ch i radiowych.Zgromadzone w naszej bazie zapisy bib­li­ograficzne wraz z adno­tac­jami tworzą panoramę pol­skiej kul­tu­ry lit­er­ack­iej w Polsce i na świecie z lat 1990–1998.”
Pol­ska Bib­li­ografia Wiedzy o Komik­sie “To kat­a­log (baza dany­ch), zaw­ier­a­ją­cy infor­ma­c­je o pub­likac­jach, doty­czą­cy­ch komik­su: artykułach, recen­z­jach, pra­cach naukowych, książkach, cza­sopis­mach itd., zarówno pol­sko­języ­czny­ch, jak i zagraniczny­ch. Zare­je­strowani użytkown­i­cy mogą dopisy­wać komen­tarze i linki.”

Zbio­ry wiz­ual­ne

Auto­graf “Pod­sta­wowym celem jaki ma speł­ni­ać pow­sta­ją­ca baza dany­ch jest inte­grac­ja środowisk artysty­czny­ch sku­pi­ony­ch wokół poszczegól­ny­ch ośrod­ków. Ma ona pełnić rolę forum, na którym będą prezen­towane osiąg­nię­cia ośrod­ków i artys­tów. Równocześnie pow­sta­ją­ca baza dany­ch ma stanow­ić kom­pendi­um wiedzy o współczes­nej sztuce pol­skiej. Udostęp­nie­nie pow­sta­jącej bazy dany­ch w Internecie uczyni z niej narzędzie propagowa­nia pol­skiej sztuki współczes­nej w świecie. ”
Nar­o­dowe Archi­wum Cyfrowe  “Nar­o­dowe Archi­wum Cyfrowe to jed­no z trzech cen­tral­ny­ch archi­wów państ­wowej sieci archi­wal­nej w Polsce. Pow­stało w 2008 roku wskutek przek­sz­tałce­nia Archi­wum Doku­men­tacji Mechan­icznej w insty­tucję będącą odpowiedz­ią na postęp, który dokon­ał się w tech­nologii zapisu i udostęp­ni­a­nia dany­ch.”
Polona “Polona to nowoczes­ny por­tal, który udostęp­nia w sieci zbio­ry Bib­lioteki Nar­o­dowej. Jest narzędziem pozwala­ją­cym na powszech­ne otwar­cie dla czytel­ników skar­b­ca i mag­a­zynów Bib­lioteki Nar­o­dowej. Poz­woli również prezen­tować zbio­ry inny­ch insty­tucji kul­tu­ry.”