Wycieczka — Uniwersytet Śląski i CINiBA - Biblioteka
Wycieczka — Uniwersytet Śląski i CINiBA

Wycieczka — Uniwersytet Śląski i CINiBA

Bib­lioteka szkol­na zaprasza do udzi­ału w wycieczce, którą orga­nizu­je w dniu 23 III (tj. piątek). Uczest­ni­cy wezmą udzi­ał w wykładach pro­fe­sorów Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w ramach Dni Otwarty­ch Polonistów, orga­ni­zowany­ch przez Wydzi­ał Filo­log­iczny w Katow­icach. Będą to następu­jące wykłady:

  • Krzysztof Uniłowski His­to­ria w lit­er­aturze fan­ta­sy (na przykładzie twór­c­zoś­ci Andrze­ja Sap­kowskiego)
  • Aldona Sku­drzyk Co chcesz przez to powiedzieć? – czyli jak dzi­ała język

                Drugim punk­tem wycieczki będzie zwiedzanie Cen­trum Infor­ma­cji Naukowej i Bib­lioteki Aka­demick­iej Uni­w­er­syte­tu Śląskiego. W ramach zwiedza­nia przewidziano również warsz­taty.

Osoby, które chcą uczest­niczyć w wyciecze, zaprasza­my od poniedzi­ałku (5 III) do Bib­lioteki CKZ­iU w celu zapisa­nia się na listę.

Liczba miejsc ogranic­zona!