“Kochamy czytać książki” - Biblioteka
Kochamy czytać książki”

Kochamy czytać książki”

Walen­tynki to świę­to zakochany­ch.  Bib­lioteka CKZ­iU postanow­iła ucz­cić ten dzień orga­nizu­jąc akcję “Kochamy czy­tać książki”.

Akc­ja skierowana była zarówno do osób, które jeszcze nie doświad­czyły pier­wsze­go sil­ne­go zau­roczenia książkami,  jak i do tych bez­granicznie zakochany­ch w lit­er­aturze. Czytel­ni­cy mogli pod­jąć walen­tynkowe wyzwanie, losu­jąc zadanie do wyko­na­nia.

W szk­lanej kuli znalazły się oczy­wiś­cie wyzwa­nia książkowe, mające charak­ter deklaracji. Były to m.in. hasła: Przeczy­tam best­seller ostat­nich lat,   Przeczy­tam książkę, która w tytule ma nazwę koloru, Przeczy­tam książkę, której autor autor nosi moje imię…  Niek­tórzy mogli natrafić na los: Nieprzeczy­tana lek­tu­ra szkol­na, by mogli dać drugą szan­sę książce, która być może okaże się dla nich wyjątkowa…