Biblioteki Cyfrowe - Biblioteka
Biblioteki Cyfrowe

Biblioteki Cyfrowe

Biblioteki cyfrowe

Zachę­camy do korzys­ta­nia z cyfrowych wer­sji książek udostęp­ni­any­ch w legal­ny sposób przez bib­lioteki wirtu­al­ne i repozy­to­ria.  Poniżej przed­staw­iamy listę kilku wybrany­ch źródeł.

Polona

Śląska Biblioteka Cyfrowa

RePolis (Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej) 

Repozytorium Politechniki Krakowskiej 

 

 

Więcej odnośników do inter­ne­towych bib­liotek pol­s­kich  i zagraniczny­ch prezen­tu­je Lus­tro Bib­lioteki w podany­ch linkach.