Bookcrossing - Biblioteka
Bookcrossing

Bookcrossing

W listopadzie 2015 roku ruszyła w Jaworznie wielka akc­ja „Uwal­ni­amy książki z półek” orga­ni­zowana przez Tech­nikum Nr 5 (Dar­win) oraz Zespół Lecznict­wa Otwarte­go. Jej celem jest pop­u­laryza­c­ja w naszym mieś­cie bookcrossin­gu. Akc­ja jest obję­ta hon­orowym patronatem Prezy­den­ta mias­ta Jaworz­na.

Mimo że bib­lioteka Tech­nikum Nr 5 dzi­ała już jako bib­lioteka Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go i Ustaw­iczne­go, to akc­ja bookcrossin­gowa nadal trwa!

Bookcross­ing to bezpłat­ne dzie­le­nie się książkami.  W tym celu na tere­nie różny­ch miast twor­zone są półki, czyli bookcrossin­gowe stanowiska, z których mieszkań­cy mogą zabier­ać do swoich domów książki albo zostaw­iać na nich te, na które nie ma już miejs­ca w mieszka­niu.

Na bookcrossin­gowe stanowiska wypada przynosić książki nie zniszc­zone i takie, które mogą zachę­cić inny­ch do przeczy­ta­nia ich. Książka tele­fon­icz­na to kiep­ski żart, jeżeli jest nieak­tu­al­na  moż­na ją odd­ać na maku­laturę. Nato­mi­ast romanse, hor­ro­ry, fan­tastyka, książki sci­ence-fic­tion, his­to­ryczne, przy­godowe i dla młodzieży będą na pewno cieszyć się dużym powodze­niem. Wśród potenc­jal­ny­ch czytel­ników na pewno są i tacy, którzy lubią opisy podróży, porad­niki medy­czne i biografie.

 

 

 

Książkę z bookcrossin­gowej półki możesz czy­tać tak dłu­go jak chcesz. Gdy uznasz, że czas wymienić ją na inną, tę przeczy­taną wystar­czy odnieść na najbliższe bookcrossin­gowe stanowisko. Dla przy­pom­nienia infor­mu­je­my, że w Jaworznie ist­nieje już wiele bookcrossin­gowych półek. Najłatwiej dostęp­ne zna­j­du­ją się w przy­chod­ni­ach pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej w Cen­trum,  Jele­niu, Byczynie, Szcza­kowej, Ciężkow­icach, na Podłężu, Pod­walu i na Leopoldzie.

Szuka­j­cie bookcrossin­gowych stanowisk w waszy­ch dziel­ni­cach, a rozpoz­na­cie je po plaka­cie z hasłem:  „Uwal­ni­amy książki z półek”.

W Jaworznie bookcrossin­gowe półki ist­nieją również w szkołach: Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go i Ustaw­iczne­go oraz Szkole Pod­sta­wowej Nr 19.

W jaki sposób założyć bookcrossin­gową półkę?

Nie trud­no się domyślić, że na początku trze­ba znaleźć: odpowied­nie miejsce, właś­ci­we książki i odpowied­nią półkę.

Uży­wa­jąc sfor­mułowa­nia odpowied­nie miejsce mamy na myśli takie, które jest  łat­wo dostęp­ne dla dużej grupy osób i jed­nocześnie niekłopotli­we dla jego stały­ch użytkown­ików.  O właś­ci­wych książkach już poprzed­nio pisałam ale dla wszys­t­kich zain­tere­sowany­ch powtórzę,  że powin­ny być  one w dobrym guś­cie i stanie. Co to oznacza? Nic innego tylko to, że książka tele­fon­icz­na, telead­resowa oraz  wszelkiego rodza­ju roczniki statysty­czne i przes­tarza­le biule­tyny infor­ma­cyjne nie powin­ny się tam znaleźć. Podob­nie sprawa wyglą­da z książkami zniszc­zonymi i bez kom­ple­tu stron. Takie rzeczy lep­iej odd­ać na maku­laturę. Zain­tere­sowaniem  mogą się cieszyć nato­mi­ast: romanse, hor­ro­ry, fan­tastyka, książki sci­ence-fic­tion, his­to­ryczne, przy­godowe, dla młodzieży, opisy podróży, porad­niki medy­czne i biografie.  Pozostała nam jeszcze do omówienia sprawa odpowied­niej półki. Tu wiele zależy od możli­woś­ci lokalowych, finan­sowych i pomysłowoś­ci  orga­ni­za­tora. Każ­da półka może być „inna”. Należy tylko zwró­cić uwagę na to by była sys­tem­aty­cznie porząd­kowana.

Bookcrossin­gowa półka”  może mieć sta­tus pry­wat­nej lub ofic­jal­nej. Pry­wat­na może znaleźć się w każdym domu i być dostęp­na dla wszys­t­kich  naszy­ch zna­jomy­ch i goś­ci. Półka ofic­jal­na musi być zare­je­strowana na stron­ie www.bookcrossing.pl.

Warto pro­mować tę for­mę czytel­nict­wa; powiedzieć bab­ci, cio­ci, zna­jomemu, że z wyz­nac­zony­ch w Jaworznie miejsc, oznac­zony­ch hasłem „Uwal­ni­amy książki z półek” moż­na brać książki do domu, by w spoko­ju, przy fil­iżance kawy lub herbaty skończyć je czy­tać.