Book Swap czyli Książkobranie - Biblioteka
Book Swap czyli Książkobranie

Book Swap czyli Książkobranie


Blioteka CKZ­iU zaprasza wszys­t­kich goś­ci, uczniów oraz nauczy­cieli do wzię­cia udzi­ału w akcji „Book Swap, czyli Książko­branie”.
Akc­ja pole­ga na wymi­an­ie książek między uczest­nikami spotka­nia.  Warunk­iem uczest­nict­wa jest przyniesie­nie książki przez­nac­zonej na wymi­anę.
Książko­branie odby­wać się będzie przed salą bib­lioteczną w budynku V pod­czas dni otwarty­ch CKZ­iU 26 III w dwóch turach  o  godz. 14.00  oraz o godz. 16.00. W razie pytań prosimy o kon­takt z pra­cown­ikami bib­lioteki oso­biś­cie lub mailowo: biblioteka@ckziu.jaworzno.pl.

Wszys­t­kich zain­tere­sowany­ch zaprasza­my!


Comments are closed.