Bez kategorii - Biblioteka

Browsed by
Kategoria: Bez kategorii

A czy Ty masz już książkę na wakcje?

A czy Ty masz już książkę na wakcje?

Książki na wakac­je czas wybrać. Po jakie gatunki się­ga­cie najczęś­ciej: krymi­nały, powieś­ci oby­cza­jowe, romanse, a może repor­taże czy biografie? Szuka­cie w nich humoru, krwawej intry­gi czy wiado­moś­ci o świecie? Ma być wzrusza­ją­co czy poucza­ją­co? Zobacz­cie, co my sami przeczy­tal­iśmy niedawno i które wyda­ją nam się warte przeczy­ta­nia.

Czy dla Was – tak jak dla nas – wakac­je oznacza­ją odpoczynek z książką? Koniecznie musi to być książka, przy której moż­na odpocząć i zapom­nieć o całym świecie, a przy­na­jm­niej 📚📖 oder­wać się na chwilę od codzi­en­ny­ch prob­lemów.

Nasz zespół bib­liotekarzy pole­ca nowoś­ci książkowe na wakac­je, które są takie jak my, czyli bard­zo różne 😉 To zaś gwaran­tu­je, że każdy z Was zna­jdzie wśród nich coś dla siebie.

IWK

My już wybrałyśmy książki na wakac­je i już za kilka dni rusza­my w drogę! 👇🏼😀 Ale nie martwcie się, dla Was mamy jeszcze mnóst­wo ciekawych i ekscy­tu­ją­cy­ch książek!

Zaprasza­my!

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i na świeżym powietrzu
Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/
Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego

Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego

Między­nar­o­dowy Dzień Dziecka Afrykańskiego (Między­nar­o­dowy Dzień Pomo­cy Dzieciom Afrykańskim) został zainicjowany w 1991 roku przez Orga­ni­za­cję Jed­noś­ci Afrykańskiej 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾 (obec­nie Unia Afrykańska) wraz z orga­ni­za­cją UNICEF-u. Celem obchodów Świę­ta jest zwróce­nie uwagi społeczeńst­wa na prob­le­my dotyka­jące naj­bied­niejsze tereny świata. Afryka wciąż jest miejscem, gdzie dzieci są narażone na wiele niebez­pieczeństw, takich jak głód i liczne choroby. Wiele z nich przed­w­cześnie umiera z powodu niedoży­wienia. Według sza­cunków tylko w kra­jach połud­niowej Afryki żyje 26 mil­ionów dzieci, które nie mają swo­bod­ne­go dostępu do poży­wienia i wody pit­nej. Codzi­en­nie z gło­du umiera około 40 000 osób, zaś 😥😥 z powodu braku wody pit­nej umiera rocznie praw­ie 2 mil­iony ludzi. W niek­tórych kra­jach afrykańs­kich tylko 30% społeczeńst­wa ma dostęp do czys­tej wody. Co roku na świecie umiera pon­ad 12 mil­ionów afrykańs­kich dzieci poniżej piąte­go roku życia. Brak leków, 💉💊💉💉 szczepi­onek i odpowied­niej pomo­cy lekarskiej przy­czy­ni­a­ją się do bard­zo wysok­iej śmiertel­noś­ci wśród najmłod­szy­ch mieszkańców Afryki. 

Ogrom­nym prob­le­mem dotyka­ją­cym dzieci jest brak edukacji, który pokry­wa się 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾 z naj­bied­niejszymi region­ami Afryki. Aż praw­ie 30% z nich nie rozpoczy­na nauki w szkole, zaś tylko 32% kończy szkołę pod­sta­wową.

Codzi­en­nie Afryka zma­ga się z wielo­ma prob­le­mami, które sta­ją się przy­czyną cier­pień dzieci. Od wielu lat między­nar­o­dowe orga­ni­za­c­je dążą do udzie­le­nia żywnoś­ciowej lub medy­cznej pomo­cy naj­bied­niejszym regionom afrykańskiego kon­ty­nen­tu. Między­nar­o­dowy Dzień Dziecka Afrykańskiego jest jed­nym z narządzi do tego, by życie najmłod­szy­ch na czarnym kon­ty­nen­cie było nor­mal­ne.

My również może­my wesprzeć m.in. dzieci z wioski Masansa, która leży w cen­tral­nej częś­ci Zam­bii, gdzie od kilku miesię­cy posługę pełni nauczy­cielka Katarzy­na Tomaszewska- świecka mis­jonarka. Zada­nia, jakie wykonu­je Pani Kasia, to pra­ca z dziećmi i młodzieżą. Codzi­en­nie przy­chodzą do klubu dzieci, które z różny­ch względów nie chodzą do szkoły. Mis­jonarze stara­ją się zapewnić im pod­stawy edukacji oraz orga­nizu­ją różne zaję­cia.

Gdy­byś­cie chcieli wesprzeć dzi­ała­nia i prace z dziećmi i młodzieżą, to może­cie to uczynić za pośred­nictwem archi­diecezji katow­ick­iej:

https://www.misje.archidiecezjakatowicka.pl/aniolowie-misji/projekty/11-projekty/210-kalendarz-aniolowie-misji-2022

Numer pro­jek­tu 108

Z góry dzięku­je­my!

Zdję­cia dzieci i Pani Katarzyny Tomaszewskiej, przesłane dla uczniów i nauczy­cieli CKZ­iU 😀

Ilona W.K.

O mowie nienawiści i hejcie”

O mowie nienawiści i hejcie”

 Czy zas­tanaw­ial­iś­cie się , co to jest mowa nien­aw­iś­ci? Czy macie doświad­cze­nie związane 💪🏼 z tym tem­atem, a może nie wiecie o co chodzi? My już wiemy. Uczniowie  naszej szkoły wzięli udzi­ał w akcji orga­ni­zowanej przez bib­liotekę CKZ­iU „O mowie nien­aw­iś­ci i hej­cie”. Bib­lioteka włączyła się w pro­jekt  przy­go­towany przez Fun­dację Roz­wo­ju Społeczeńst­wa Infor­ma­cyjne­go oraz Human­i­ty in Action. Celem akcji jest pro­mowanie postawy otwartoś­ci i akcep­tacji, kul­tu­ry praw człowieka oraz reagowanie i prze­ci­wdzi­ałanie mowie nien­aw­iś­ci i hej­towi.🦸🏼 Fun­dac­ja chci­ała, także pokazać i udowod­nić, że możli­wa jest pra­ca z książką w nowoczes­ny sposób. Uczniowie klasy III d T5 pod­jęli rękaw­icę i zaan­gażowali się w przy­go­towanie mate­ri­ału do przeprowadzenia akcji w naszej szkole. Patryk Gra­ba­nia, Kinga Dzi­ur­dzikowska, Marceli­na Rybak, Wik­to­ria Patucha zor­ga­ni­zowali i zre­al­i­zowali prelekcję dla uczniów naszej szkoły. Akty­wny udzi­ał w omówie­nie prob­le­mu zaan­gażowali się uczniowie klasy I b T5 wraz z wychowaw­cą Moniką Szpak. Ich doty­chcza­sowa wiedza, intu­ic­ja, wraz z pigułką wiedzy przekazaną przez starszy­ch kolegów została poukładana w spójną całość na tem­at mowy nien­aw­iś­ci, hej­tu 📢📢 i sposobów jej prze­ci­wdzi­ała­nia. Dzisi­aj nasi uczniowie w konkret­ny, jas­ny i czytel­ny sposób będą mogli powiedzieć STOP nie biorę w tym udzi­ału. Pamię­ta­jmy mowa nien­aw­iś­ci to: język mówiony, pisany, rysowany, fil­mowy oraz różne formy zachowa­nia czy gesty. Nie zawsze jest pełen wul­gar­yzmów może przy­bier­ać różne formy. Pamię­ta­jmy o tym, że cyber­prze­moc, hejt funkcjonu­je i my cała społeczność CKZ­iU mówimy im NIE.
Orga­ni­za­torzy akcji dzięku­ją Janowi Dudzie za przy­go­towanie mate­ri­ału fil­mowe­go i 🦸🏼 Krzyszto­fowi Pileck­iemu za doku­men­tację fotograficzną.

Dzięku­je­my: Anna Kosobudzka i Agnieszka Kozub

https://fb.watch/dFv-oT1A2r/

Źródło: zdje­cia K. Pilecki