8 marca-Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i pokoju na świecie - Biblioteka
8 marca-Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i pokoju na świecie

8 marca-Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i pokoju na świecie

Między­nar­o­dowy Dzień Kobi­et jest obchod­zony w wielu państ­wach całe­go świata. Tego dnia uznawane są zasługi wszys­t­kich kobi­et bez wzglę­du na podzi­ały nar­o­dowoś­ciowe, etniczne, językowe, kul­tur­owe, gospo­dar­cze czy poli­ty­czne. Jest to okaz­ja, by spo­jrzeć wstecz na zma­gania i doko­na­nia z przeszłoś­ci, a co ważniejsze, by spo­jrzeć w przyszłość i zwró­cić uwagę na niewyko­rzys­tany potenc­jał oraz możli­woś­ci, jakie otwier­a­ją się przed następ­nymi pokole­ni­ami kobi­et.

Źródło: https://naszswiat.it/historia/miedzynarodowy-dzien-kobiet-historia-swieta/

Rok 1975 został ogłos­zony Między­nar­o­dowym Rok­iem Kobi­et. W tym roku po raz pier­wszy obchod­zono na świecie Między­nar­o­dowy Dzień Kobi­et (8 mar­ca). Dwa lata później, Zgro­madze­nie Ogól­ne ONZ przyjęło rezolucję, na mocy której Dzień Praw Kobi­et i Poko­ju na Świecie mógł być obchod­zony w dowol­nie wybranym przez Państ­wa Członkowskie dniu, zgod­nie z trady­cją dane­go kra­ju. Przyj­mu­jąc rezolucję Zgro­madze­nie Ogól­ne uznało znaczącą rolę kobi­et w roz­wo­ju społecznym oraz proce­sach poko­jowych. Wezwało również do zakończenia dyskrymi­nacji oraz udzie­le­nia więk­sze­go wspar­cia kobi­etom, aby mogły w pełni i na równy­ch prawach uczest­niczyć w życiu społeczno-poli­ty­cznym.

W ostat­nich lat­ach wspar­cie kobi­etom jest widoczne również w utworach muzy­czny­ch, książkach, artykułach. Częs­to porusza­ją tem­at roli kobi­ety w związku czy nierównoś­ci. Wiele utworów śpiewany­ch przez kobi­ety o kobi­etach stało się prze­bo­jami wszech cza­sów. ???Najlep­sze pol­skie prze­bo­je o kobi­etach to te, które pro­mu­ją kobiecą sol­i­darność. Pol­skie piosenki o kobi­etach w ostat­nich cza­sach przeszły meta­mor­fozę.  Bard­zo częstym ?? tem­atem piosenek ostat­nich lat jest wspól­no­ta kobi­et, moty­wowanie się do dzi­ała­nia, wiara ?? w swo­je możli­woś­ci i kobieca siła. 

Ramię w ramię to jeden z utworów, który jest przed­staw­icielem nur­tu, który moż­na nazwać koop­er­acją kobi­et. Singiel Kayah i Viki Gabor jest jeszcze bardziej wyjątkowy ze wzglę­du na różnice pokole­niowe między ??‍❤️‍?? artys­tkami. Jak mówi Kayah „Utwór został stwor­zony z myślą o wszys­t­kich kobi­etach, sios­tra­ch, dziew­czy­nach, które trzy­ma­ją się razem i dzięki temu mogą zmieni­ać świat!”

IWK

Posłucha­j­cie ????

Źródło: https://VikiGabor.lnk.to/ramiewramie

Comments are closed.