Wystawa prac plastycznych uczennicy Patrycji Haloty - Biblioteka
Wystawa prac plastycznych uczennicy Patrycji Haloty

Wystawa prac plastycznych uczennicy Patrycji Haloty

Z okazji trwa­jące­go Tygod­nia Bib­liotek 2022, została zor­ga­ni­zowana wys­tawa 🎨🖼️ prac plas­ty­czny­ch Patrycji Halo­ty, uczen­ni­cy kl. 3aT5. Prezen­towana kolekc­ja przed­staw­ia obrazy kobi­et. Celem ekspozy­cji jest przed­staw­ie­nie wyjątkowej wrażli­woś­ci twór­czej artys­tki. Dzieła Patrycji Halo­ty rodzą się bowiem z prawdzi­wej pasji, a moż­na w nich dojrzeć nie tylko wyjątkową głębię, ale również emoc­je towarzyszące w trak­cie pow­stawa­nia prac. 

Dzięki akty­wne­mu udzi­ałowi w zaję­ci­ach graficzny­ch KKZ, plen­er­ach i inny­ch akc­jach artysty­czny­ch, pop­u­laryzu­ją­cy­ch sztukę, Patryc­ja nadal rozwi­ja swo­je umiejęt­noś­ci i 🎨 ksz­tał­ci warsz­tat. Ekspozy­c­ja obe­j­mu­je wszys­tkie dostęp­ne obrazy artys­tki z jej pry­wat­nej kolekcji.

Serdecznie zapraszam

wychowaw­ca klasy Ilona W.K.

Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Źródło: Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Comments are closed.