78. Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - Biblioteka
78. Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

78. Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Wios­ną 1943 roku, po rozpoczę­ciu przez Niem­ców ostate­cznej lik­widacji get­ta warsza­wskiego Żydzi pod­jęli się zbro­jne­go zry­wu — zaczęli wal­czyć. Wal­czyli o god­ność, cho­ci­aż ich szanse na zwycięst­wo były znikome. Sym­bol­em pamię­ci o tych wydarzeni­ach jest skrom­ny, wiosen­ny kwiat — żonkil. Zachę­camy Was do samodziel­ne­go wyko­na­nia papierowe­go żonki­la. Gotowy szablon dostęp­ny jest na stron­ie Muzeum POLIN, szablon żonki­la do samodziel­ne­go złoże­nia https://polin.pl/system/files/attachments/szablon%20PL.pdf.

Zrób­cie sobie zdję­cie z tym prze­j­mu­ją­cym sym­bol­em, opub­liku­j­cie w medi­ach ???społecznoś­ciowych i oznacz­cie #Łączy­Nas­Pamięć.

Źródło: https://www.ore.edu.pl/2019/04/76-rocznica-wybuchu-powstania-w-getcie-warszawskim/

Dzisi­aj przy­pada 78. roczni­ca wybuchu pow­sta­nia w get­cie warsza­wskim. Zachę­camy Was do udzi­ału w wirtu­al­ny­ch obchodach upamięt­ni­a­ją­cy­ch wydarzenia z 1943 r, które będziecie mogli zobaczyć na stron­ie Muzeum His­torii Żydów Pol­s­kich POLIN.

19.04

8.00 – pre­miera słu­chowiska na pod­staw­ie opowiadań: “Pamięć drobinek” Zofii Sta­neck­iej oraz “His­to­ria z pewnej uli­cy” Joan­ny Bednarek dla uczniów i uczen­nic klas 1–3 szkoły pod­sta­wowej,

9:30 — pre­miera fil­mu “Będę pisać” dla uczniów i uczen­nic klas 4–6 szkoły pod­sta­wowej.

11:00 — pre­miera fil­mu “Muranów – Dziel­ni­ca Północ­na” dla uczniów i uczen­nic klas 7–8 szkół pod­sta­wowych oraz szkół pon­ad­pod­sta­wowych. Filmy eduka­cyjne będą streamowane na pro­filu Cen­trum Eduka­cyjne oraz w ser­wisie YouTube.

12:00 trans­mis­ja na żywo spod pom­nika Bohaterów Getta15:00 — “W sukience i mundurze” — Fil­mowa opowieść o bojown­iczkach autorstwa prze­wod­niczki Katarzyny Jankowskiej.

Stream­ing na Face­booku Muzeum His­torii Żydów Pol­s­kich POLIN i w ser­wisie YouTube.

18:00 — “Staw­iam pom­nik tym, którzy zginęli” — Roz­mowa Krystyny Bud­nick­iej i Mikoła­ja Gryn­ber­ga. Stream­ing na Face­booku Muzeum His­torii Żydów Pol­s­kich POLIN.

20:30 — “Córki, matki, robot­nice” — Kon­cert Pawła Szam­burskiego i Joan­ny Hal­szki Sokołowskiej. Stream­ing na Face­booku Muzeum POLIN i w ser­wisie YouTube.

Zachę­cam do wysłucha­nia poezji z okazji 78. roczni­cy wybuchu Pow­sta­nia w Get­cie Warsza­wskim – Mazowiecki Insty­tut Kul­tu­ry pamię­ta. Maja Komorowska i Zbig­niew Zama­chowski czy­ta­ją poezję z warsza­wskiego get­ta. Pre­miera 25 kwiet­nia, godz. 9.00,

pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=v6c0dyl-PQo

Więcej infor­ma­cji na tem­at wybuchu pow­sta­nia w get­cie warsza­wskim, moż­na przeczy­tać na stron­ie: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/77-rocznica-wybuchu-powstania-w-warszawskim-getcie

oprac. IWK

Comments are closed.