8 maja- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - Biblioteka
8 maja- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Od 1985 roku Ogólnopol­ski Dzień Bib­liotekarza i Bib­liotek obchod­zony jest 8 maja. Świę­to, zainicjowane przez Sto­warzysze­nie Bib­liotekarzy Pol­s­kich, od wielu lat rozpoczy­na Tydzień Bib­liotek. W tym roku Tydzień Bib­liotek pod hasłem „Zna­jdziesz mnie w bib­liote­ce” ze wzglę­du na obow­iązu­jące ograniczenia odbędzie się w przestrzeni wirtu­al­nej.

Wszys­tkie książki mówią… Każ­da z nich ma jakąś naj­droższą tajem­nicę, którą powierzyć prag­nie,

każ­da niesie jakąś wiado­mość, którą chce podać w naj­dal­sze pokole­nia.

Każ­da, nawet najbardziej zapom­ni­ana, więd­ną­ca w naj­ciem­niejszym kącie,

za lada skrzyp­nię­ciem drzwi drży z nadzieją, że wchodzi jej wybrany, ktoś, co na nią zawoła i ktoś,

co jej wysłucha. A są wśród nich i takie, co setkami lat chowa­ją ową nadzieję,

niby zeschłe kwiaty między nieroz­cię­tymi kartkami i z tęs­knotą wyglą­da­ją czytel­nika.

Jan Parandowski

Ponieważ „czy­tanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” przy­pom­i­namy, że poza zdoby­waniem wiedzy i posz­erzaniem hory­zon­tów, czy­tanie jest po pros­tu dobrą zabawą i świet­ną for­ma spędza­nia wol­ne­go cza­su. Tajem­nicze krymi­nały, emocjonu­jące powieś­ci oby­cza­jowe, fas­cynu­jące pub­likac­je o przy­rodzie, cza­sem ciekawsze niż fikc­ja biografie i repor­taże- to doskon­ała rozry­wka. Dlat­e­go w rozry­wkowej formie pro­mu­je­my przy­jem­ność czy­ta­nia i zaprasza­my do Bib­lioteki wszys­t­kich, którzy chcą fajnie spędz­ić czas. Bo czy­tanie to przy­jem­ność dostęp­na dla każde­go! A bib­lioteki zmieni­a­ją swo­je oblicze! 

W roli tego, co osza­lał dla książek? ( z przym­ruże­niem oka) śpiewa Paweł Pruczkowski , tek­st: Katarzy­na Woj­taszak?

Źródło: http://www.bracz.edu.pl/

Posłucha­j­cie!!! ??

Źródło: https://www.youtube.com/watch

Comments are closed.