Patroni roku 2022 – Konopnicka, Wybicki, Rutkiewicz, Grzegorzewska - Biblioteka
Patroni roku 2022 – Konopnicka, Wybicki, Rutkiewicz, Grzegorzewska

Patroni roku 2022 – Konopnicka, Wybicki, Rutkiewicz, Grzegorzewska

Sejm ustanow­ił patronów roku 2022. Uhonorowani zostali: Maria Konop­nicka, Józef Wybicki, Wan­da Rutkiewicz i Maria Grze­gorzewska.

Źródło:pl. freepik.com

Maria Konopnicka

Pol­ska pis­arka, poet­ka, tłu­maczka i pub­l­i­cys­tka. W 2022 roku przy­pada 180. roczni­ca jej urodz­in (23 maja 1842). Z tej okazji Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej postanow­ił uhonorować jed­ną z najwybit­niejszy­ch pis­arek w his­torii, real­istkę, twór­czynię Roty.

W uch­wale w spraw­ie ustanowienia roku 2022 rok­iem Marii Konop­nick­iej przy­pom­ni­ano krótki biogram pis­arki: Maria Konop­nicka debi­u­towała w cza­sopiśmie „Kaliszan­in” w 1870 roku, uży­wa­jąc pseudon­imu „Marko”. W 1881 roku wydała pier­wszy tomik poezji. Redagowała pis­mo „Świt”, współpra­cow­ała z tygod­nikiem „Bluszcz”, pisała now­ele. Była hon­orową członk­inią Towarzyst­wa Szkoły Ludowej. Na łamach m.in. „Kuri­era Warsza­wskiego” zaj­mowała się kry­tyką lit­er­acką. Zasłynęła prozą i utworami skierowanymi do dzieci. W 1908 roku opub­likowała Rotę – wier­sz, który był jej protestem prze­ciw poli­tyce ger­man­iza­cji w zaborze pruskim. Za pomocą utworów protestowała prze­ci­wko ustro­jowi oraz niespraw­iedli­woś­ci społecznej. Uczest­niczyła w pro­teś­cie prze­ci­wko prześlad­owa­niu dzieci pol­s­kich we Wrześni, akcji potępi­a­jącej repres­je władz prus­kich. Wal­czyła o prawa kobi­et, o pomoc dla więźniów poli­ty­czny­ch i krymi­nal­ny­ch.

Józef Wybicki

Kole­jnym patronem został Józef Rufin Wybicki, który napisał Pieśń Legionów Pol­s­kich we Włoszech będącą od 1927 roku pol­skim hym­nem nar­o­dowym. W 2022 roku minie dokład­nie 200 lat od jego Wybick­iego, 275 lat od urodz­in i 225 lat od pow­sta­nia wspom­ni­anej Pieśni.

W uch­wale odd­ano hołd doko­nan­iom Wybick­iego. Pod­kreślono również, że: kari­erę poli­ty­czną rozpoczął od udzi­ału w elekcji królewskiej Stanisława Augus­ta Poni­a­towskiego w 1764 roku. Do his­torii przeszła jego protes­tac­ja zgłos­zona w trak­cie sej­mu Rep­ni­nowskiego w 1769 roku, która przez współczes­ny­ch uznawana jest za jed­no z pier­wszy­ch dzi­ałań kon­fed­er­acji barskiej, do której Wybicki dołączył. Wielokrot­nie był posłem na Sejm, jed­nak nie został wybrany na najważniejszy Sejm Wielki z 1788–1792 roku. Pomi­mo to brał udzi­ał w pra­cach nad wdroże­niem Kon­sty­tucji 3 maja jako przed­staw­iciel stanu mieszcza­ńskiego. Po inter­wencji rosyjskiej i zwycięst­wie tar­gow­iczan, wziął udzi­ał w tajny­ch przy­go­towa­ni­ach do wybuchu Insurekcji koś­ciuszkowskiej. Po upad­ku Insurekcji wyjechał do Paryża, gdzie dzięki jego staran­iom udało się uzyskać zgodę na utworze­nie wojska pol­skiego u boku Francji.

Wanda Rutkiewicz

Trze­cią uhonorowaną postacią jest Wan­da Rutkiewicz. W 2022 roku upły­wa 30. roczni­ca śmier­ci Wandy Rutkiewicz-Błaszkiewicz, pol­skiej himalaistki świa­towej sławy. Zdobyła, jako trze­cia kobi­eta na świecie i jako pier­wsza osoba z Pol­ski, szczyt Mount Ever­estu oraz jako pier­wsza kobi­eta szczyt K2.

Maria Grzegorzewska

Do grona patronów roku 2022 dołącza Maria Grze­gorzewska, twór­czyni ped­a­gogiki spec­jal­nej w Polsce. Była też ped­a­gogiem spec­jal­nym, tyflope­d­a­gogiem, tyflopsy­cholo­giem. Dzi­ałała społecznie. W uch­wale przy­pom­ni­ano jej słowa „Piękne słowa tylko szkodę przynoszą, jeśli nie są poparte czynem, choćby próbą dzi­ała­nia”.

W roku 2022 mija 100 lat od utworzenia Państ­wowe­go Insty­tu­tu Ped­a­gogiki Spec­jal­nej, obec­nie Akademii Ped­a­gogiki Spec­jal­nej im. Marii Grze­gorzewskiej w Warsza­w­ie, insty­tucji, która została założona przez prof. Mar­ię Grze­gorzewską.

Źródło : https://lustrobiblioteki.pl/2021/10/patroni-roku-2022-konopnicka-wybicki-rutkiewicz-grzegorzewska/,freepik.com

Comments are closed.