Walentynkowa biblioteka - Biblioteka
Walentynkowa biblioteka

Walentynkowa biblioteka

Znani i wiel­cy poe­ci wiedzieli o tym, że jed­nym z najważniejszy­ch i naj­moc­niejszy­ch uczuć na świecie jest miłość. Każdy o niej marzy i każdy chci­ałby jej doświad­czyć choć raz w życiu. Tej prawdzi­wej, wyjątkowej, która cały świat przewraca do góry nogami. Pow­stałe przez setki lat wier­sze o miłoś­ci były wspar­ciem dla wszys­t­kich szczęśli­wie i nieszczęśli­wie zakochany­ch. Mówiły o tęs­kno­cie, uczu­ciu do tego jedyne­go, ukochanej i do dziecka. 

Wier­sz Ada­ma Mic­kie­wi­cza „Nie­pew­ność” jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych utwo­rów, który warto przy­pom­nieć w tym wyjątkowym dniu zakochany­ch.

Niepewność”

Gdy cię nie widzę, nie wzdy­cham, nie płaczę,

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;

Jed­nakże gdy cię dłu­go nie oglą­dam,

Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;

I tęskniąc sobie zada­ję pytanie:

Czy to jest przy­jaźń? czy to jest kochanie? 

(…)

Adam Mick­iewicz

Alek­san­dra Chucherko, kl. 2b T5
Grze­gorz Likus, kl .2bT5
Oskar Bąk, kl. 2b T5
Comments are closed.