Pamięci Krzysztofa Pendereckiego - Biblioteka
Pamięci Krzysztofa Pendereckiego

Pamięci Krzysztofa Pendereckiego

Rok temu odszedł jeden z najwięk­szy­ch artys­tów naszy­ch cza­sów – Krzysztof Pen­derecki. Kom­pozy­tor i Mis­trz. Dzień skła­nia nas do zad­umy i wspom­nień. W dzień pier­wszej roczni­cy Jego ode­jś­cia prag­niemy złożyć hołd Mis­tr­zowi. Ze wzrusze­niem przy­pom­i­namy nagranie Cha­con­ne z „Pol­skiego Requiem”, zare­je­strowane pod­czas kon­cer­tu dedykowane­go pamię­ci Krzyszto­fa Pen­dereck­iego, sym­bol­icznie zamyka­jące­go sezon artysty­czny 2019/2020. Krzysztof Pen­derecki – Cha­con­ne z „Pol­skiego Requiem” na orkiestrę smy­czkową.

Wykon­aw­cy: NOSPR Piotr Tar­cho­lik – skrzypce, prowadze­nie.

Mate­ri­ały nutowe do utworu: Krzysztof PENDERECKI – Pol­skie Requiem: Cha­con­ne na smy­czki. Za zgodą Schott Music GmbH & Co. KG / Appears cour­tesy of Schott Music GmbH & Co. KG.Źródło:https://www.facebook.com/NarodowaOrkiestraSymfonicznaPolskiegoRadia/videos/, fotografie https://www.polmic.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7234:fotografie-krzysztofa-pendereckiego-ze-zbiorow-zkp&catid=83&Itemid=196&lang=pl

W pier­wszą rocznicę śmier­ci Krzyszto­fa Pen­dereck­iego warto posłuchać kon­cer­tu inau­gu­ru­jące­go otwar­cie Ogro­du Pen­dereck­iego — wirtu­al­nej przestrzeni, stwor­zonej przez Insty­tut Adama Mick­iewicza w celu upamięt­nienia życia i twór­c­zoś­ci wybit­ne­go pol­skiego kom­pozy­tora. W pro­gramie: nowe utwory Maxa Richtera i Hani Rani, a także wys­tęp Atom String Quar­tet.

Wejdź na: https://pendereckisgarden.pl/pl/amfiteatr

29.03.2021 godz.20.00.

Krzysztof Pen­derecki uwiel­bi­ał prze­by­wać w zapro­jek­towanym przez siebie ogrodzie w Lusław­icach, które­mu poświę­cał każdą wol­ną chwilę.  Wirtu­al­na przestrzeń, będą­ca odw­zorowaniem ogro­du Mis­trza, łączy w sobie dwie jego najwięk­sze pas­je muzykę oraz świat flo­ry. Pozwala nam również bliżej poz­nać życio­rys kom­pozy­tora i jego twór­c­zość. Wejdź do Ogro­du Pen­dereck­iego i daj się zach­wycić jego pięknem.

IWK

Comments are closed.