BEZPŁATNE E-BOOKI Z UTWORAMI ADAMA ZAGAJEWSKIEGO NA POLONA.PL - Biblioteka
BEZPŁATNE E-BOOKI Z UTWORAMI ADAMA ZAGAJEWSKIEGO NA POLONA.PL

BEZPŁATNE E-BOOKI Z UTWORAMI ADAMA ZAGAJEWSKIEGO NA POLONA.PL

Adam Zaga­jew­ski – poeta, prozaik, eseis­ta, czołowy przed­staw­iciel poezji Nowej Fali – kilka miesię­cy temu udzielił Bib­liote­ce Nar­o­dowej licencji do całej swo­jej twór­c­zoś­ci. Jego utwory znaleźć moż­na w bib­liote­ce cyfrowej polona.pl. E-booki moż­na bezpłat­nie czy­tać online lub pobrać w for­mat­ach EPUB, MOBIPDF.

Poeta zmarł w Świa­towym Dniu Poezji. Miał 75 lat. Debi­u­tował w 1972 roku tomem Komu­nikat, a jako ostat­ni wydał Prawdzi­we życie. O dorobku lit­er­ackim Adama Zaga­jew­skiego moż­na przeczy­tać w spec­jal­nym wspom­nie­niu na blogu POLONY.

Żeby pobrać e-booka wystar­czy kliknąć w ikonę „Pobierz” widoczną w prawym górnym rogu i wybrać jeden z dostęp­ny­ch for­matów.

Dostęp do utworów takich, jak:

jest możli­wy dzięki licencjom niewyłącznym uzyskanym od Pis­arza ze środ­ków Nar­o­dowe­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa.
 
Zachę­camy do lek­tu­ry oraz rozpowszech­ni­a­nia infor­ma­cji o legal­ny­ch i bezpłat­ny­ch e-bookach.

Źródło: http://lustrobiblioteki.pl/2021/04/bezplatne-e-booki-z-utworami-adama-zagajewskiego-na-polona-pl/

Polona.pl jest najwięk­szą bib­lioteką cyfrową w Polsce i jed­ną z najwięk­szy­ch w Europie, otwartą dla każde­go przez całą dobę, z dowol­ne­go miejs­ca na świecie i bez żad­ny­ch ograniczeń. To nieod­płat­ny, sze­roki dostęp do obiek­tów cyfrowych wysok­iej jakoś­ci – książek, cza­sopism, rękopisów, star­o­druków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulot­ny­ch oraz e-booków i audio­booków.

Źródło: http://lustrobiblioteki.pl/2021/04/bezplatne-e-booki-z-utworami-adama-zagajewskiego-na-polona-pl/
Comments are closed.