21 czerwca– 73. urodziny Andrzeja Sapkowskiego - Biblioteka
21 czerwca– 73. urodziny Andrzeja Sapkowskiego

21 czerwca– 73. urodziny Andrzeja Sapkowskiego

Andrzej Sapkowski. Początek kariery

Zan­im Sap­kowski stał się jed­nym z najbardziej poczyt­ny­ch pol­s­kich pis­arzy fan­ta­sy, zaj­mował się han­dlem. Absol­went XXI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące­go im. Bolesława Prusa w Łodzi oraz Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego na kierunku han­del zagraniczny, początkowo pra­cow­ał sprzeda­jąc futra w fir­mie “Skórimpex”. Kari­erę lit­er­acką rozpoczął jako tłu­macz, przekłada­jąc na język pol­ski opowiadanie Słowa Guru Cyry­la M. Korn­blutha w “Fan­tastyce”. Swo­je pier­wsze opub­likowane opowiadanie pt. Sta­logłowy (1984) wydał w “Wiado­moś­ci­ach Węd­kars­kich”. Doty­czyło ono połowu pstrą­ga sta­logłowe­go.

Wiedźmin

Pier­wszy “Wiedźmin” ukazał się w grud­niu 1986 roku w miesięczniku “Fan­tastyka”. Andrzej Sap­kowski został wów­czas lau­re­atem III nagrody w konkur­sie lit­er­ackim ogłos­zonym przez cza­sopis­mo. Do 1990 roku pow­stały jeszcze cztery opowiadaa­nia “Dro­ga, z której się nie wraca”“Kwestia ceny”. “Ziarno prawdy” i “Mniejsze zło”. Postać Ger­al­ta z Rivii obec­na jest także sadze (Krew elfów, Czas pog­a­rdy, Chrzest ognia, Wieża Jaskółki, Pani Jezio­ra). W 1993 roku pow­stało też “Ostat­nie życze­nie” – zbiór opowiadań fan­ta­sy (m.in. Głos rozsąd­ku, Kraniec świata). W 2002 roku wydano również dwa tomy antologii “Opowieś­ci o wiedźminie” zaw­ier­a­jące 15 opowiadań jako zestaw­ie­nie dziejów Ger­al­ta.

Postać wymyślona przez Andzre­ja Sap­kowskiego pojaw­ia się także u niego w opowiada­ni­ach: “Grani­ca możli­woś­ci (1991), “Miecz przez­naczenia” (1992) i “Coś się kończy, coś się zaczy­na” (2000) oraz powieś­ci “Sezon burz” (2013).

Wiedźmin pojaw­iła się potem w komik­sie (6 zeszytów w lat­ach 1993–1995), filmie z 2001 roku z Michałem Żebrowskim w roli tytułowej oraz seri­alu Net­flixa z 2019. Na kan­wie opowiadań Sap­kowskiego pow­stała także gra fab­u­lar­na Wiedźmin: Gra Wyobraźni oraz gra kar­ciana. W opar­ciu o cykl wiedźmiński stwor­zono także ser­ię kom­put­erowych gier RPG, wydaną przez warsza­wskie stu­dio CD Pro­jekt RED:  Wiedźmin (pre­miera 26 października 2007), Wiedźmin 2: Zabój­cy królów (17 maja 2011 roku) oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon (19 maja 2015). 15 wrześ­nia 2017 w Teatrze Muzy­cznym im. Danu­ty Baduszkowej w Gdyni odbyła się także pre­miera musi­calu “Wiedźmin”.

Oprac. Ilona W.K.

Źródło: https://www.se.pl/wiadomosci/gwiazdy/andrzej-sapkowski-kim-jest-pisarz-ktory-stworzyl-wiedzmina-aa-gaHK-vhGB-WGVL.html

Poniżej??? ?Piosenka z fil­mu “Wiedźmin” Marka Brodzkiego. Słowa i muzyka — Grze­gorz Ciechowski, śpiew — Robert Gawliński. Teledysk ory­gi­nal­ny z sound­tracku do fil­mu. Reży­ser — Bartek Jas­trzębowski, zdję­cia — Artur Szy­man. 2001.

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=ce1MC48T3p8
Comments are closed.