Zapoznaj się z ofertą taniej książki:) - Biblioteka
Zapoznaj się z ofertą taniej książki:)

Zapoznaj się z ofertą taniej książki:)

Zaprasza­my do bib­lioteki, gdzie zapoz­nasz się z pro­mo­cyjną ofer­tą księ­gar­ni Tuliszków. Moż­na nabyć zarówno książki pop­u­larno-naukowe, a także? ????lit­er­aturę piękną pol­ską i obcą dla dzieci, młodzieży i dorosły­ch.

Bib­liotekarze CKZ­iU ?

Źródło: zdję­cie ze zbiorów bib­lioteki szkol­nej.

Comments are closed.