Drodzy czytelnicy! - Biblioteka
Drodzy czytelnicy!

Drodzy czytelnicy!

Ciepłe wiosen­ne dni przy­były do nas zgod­nie z kalen­darzem, a razem z nimi nowe książki. Ponieważ kwiecień, to miesiąc kapryśny, pole­camy książki na każdą pogodę i nie­pogodę!

Pamię­ta­jmy również o ważnej dacie dla wszys­t­kich pis­arzy. Obchod­zony w tym roku po raz 27. Świa­towy Dzień Książki i Praw Autors­kich, trady­cyjnie poświę­cony jest pro­mocji literatury??i czytel­nict­wa, a także prob­lematyki związanej z ochroną praw autors­kich. Co roku sta­je się okazją do dyskusji na tem­at roli książki ?? jako źródła wartoś­ci i wiedzy, a także skarb­ni­cy dziedz­ict­wa nie­ma­te­ri­al­ne­go i różnorod­noś­ci kul­tur­owej oraz narzędzia dia­logu.

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Comments are closed.