Biblioteka - Strona 2 - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Cogito” — Nr 03 MARZEC 2019

Cogito” — Nr 03 MARZEC 2019

 

Drodzy Czytel­ni­cy,

w mar­cowym  cza­sopiśmie “Cog­i­to” dostęp­nym w Bib­liote­ce CKZ­iU zna­jdziecie m.in.:

 • Wywiad z Seeme — Kasią Makowską, wokalistką i autorką piosenek.
 • Nowinki tech­no­log­iczne.
 • Pomysł na siebie: Study­gram — #motywac­jais­com­ing.
 • Stu­dia news: 
  • Dni otwarte na ASP w Łodzi 7 i 8 III
  • Drzwi otwarte UMCS w Lublin­ie 22 III
  • Drzwi Otwarte SGH w Warsza­w­ie 23 III
  • Ciekawe stu­dia dla akty­wistów
 • Indeks za granicą:  Oks­ford jest w twoim zasięgu.
 • Stu­dia: Pub­likowanie współczes­ne — kierunek dla fanów książek.
 • Z Łapanki” — teatr poma­ga poz­nać samego  siebie. O miłoś­ci do teatru i gry aktorskiej.
 • Książka, muza.
 • Lek­tu­ra na maturę: “Sklepy cyna­monowe”.
 • Mat­u­ra pisem­na: Mias­to w rozpraw­ce.
 • Mat­u­ra ust­na: Pyta­nia z zestawu.
 • Biolo­gia — kurs matu­ry: Ekspres­ja infor­ma­cji gene­ty­cznej.
 • Geografia — kurs do matu­ry: Człowiek i kli­mat.
 •  Matem­atyka: Zada­nia z arkuszy  na poziom pod­sta­wowy i rozsz­er­zony.

Zachę­camy również do wypoży­cza­nia książki  autorstwa Lau­ren Fern Watt “Gizelle. Moje życie z bard­zo dużym psem”, którą otrzy­mal­iśmy wraz z mar­cowym numerem Cog­i­to.

1 III — Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarzy

1 III — Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarzy

Dzisi­aj obchodz­imy Między­nar­o­dowy Dzień Przy­tu­la­nia Bib­liotekarzy!

Czy ma Pani dżumę?”,  “Poproszę książkę z cyna­monem.”  — to tylko przykład­owe ciekaw­ie brzmiące pyta­nia Czytel­ników, gdy chcą wypoży­czyć książkę, której tytułu lub autora nie pamię­ta­ją. Zdarza­ją się i tacy, którzy tytuły lek­tur i nazwiska ich twór­ców mają w małym pal­cu, jed­nakże z uśmiechem na twarzy proszą o książkę, którą potrafią wskazać jedynie po kolorze okład­ki.  Takie sytu­acje wyma­ga­ją od  nauczy­ciela bib­liotekarza poczu­cia humoru, empatii i pamię­ci wzrokowej.

W tym dniu moż­na podz­iękować bib­liotekar­zom za aniel­ską cier­pli­wość przez “przy­tu­le­nie”… książki w naszej Bib­liote­ce. 😉

Zaprasza­my!