Biblioteka - Strona 2 - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
1 III — Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarzy

1 III — Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarzy

Dzisi­aj obchodz­imy Między­nar­o­dowy Dzień Przy­tu­la­nia Bib­liotekarzy!

Czy ma Pani dżumę?”,  “Poproszę książkę z cyna­monem.”  — to tylko przykład­owe ciekaw­ie brzmiące pyta­nia Czytel­ników, gdy chcą wypoży­czyć książkę, której tytułu lub autora nie pamię­ta­ją. Zdarza­ją się i tacy, którzy tytuły lek­tur i nazwiska ich twór­ców mają w małym pal­cu, jed­nakże z uśmiechem na twarzy proszą o książkę, którą potrafią wskazać jedynie po kolorze okład­ki.  Takie sytu­acje wyma­ga­ją od  nauczy­ciela bib­liotekarza poczu­cia humoru, empatii i pamię­ci wzrokowej.

W tym dniu moż­na podz­iękować bib­liotekar­zom za aniel­ską cier­pli­wość przez “przy­tu­le­nie”… książki w naszej Bib­liote­ce. 😉

Zaprasza­my!

 

Cogito” — Nr 02 LUTY 2019

Cogito” — Nr 02 LUTY 2019

dav

W Bib­liote­ce CKZ­iU dostęp­ny jest już nowy, lutowy numer cza­sopis­ma dla młodzieży Cog­i­to!

Zachę­camy do przeczy­ta­nia. W numerze m.in.:

 • Wyry­suj sobie sukces  - Kilka słów o sketch­notin­gu
 • Poz­naj sztukę rese­tu - O tym, jak dbać o odpoczynek i regen­er­ację
 • Jak zostać kreatorem przestrzeni?
 • TOP 10, czyli kto najlepiej ksz­tał­ci architek­tów
 • Media Pro­duc­tion w Der­by — Stu­dia na Uni­ver­si­ty of Der­by
 • Kul­tura — recen­z­je:
  • muzyka:
   • Męskie Granie 2018”,
   • Rita Ora “Phoenix”,
   • Clif­ford Joseph Har­ris Jr. (T.I.) “Dime Strap”,
   • Alan Walk­er “Dif­fer­ent World”.
  •  lit­er­at­u­ra:
   • George R.R. Mar­t­in “Ogień i krew”
   • Bill Sim­mons “Wielka księ­ga koszykówki”
   • Anna Brzez­ińska “Woda na sicie”
 • Lek­tu­ra na maturę — “Chłopi” Władysława Rey­mon­ta 
 • Trud­ne zada­nia z matu­ry ust­nej:
  • Jak w tek­stach kul­tu­ry ukazy­wana jest radość? 
  • Omów zjawiska wys­tępu­jące we współczes­nej inter­punkcji. 
 • Biolo­gia:  Odporność  — jak broni się orga­nizm. 
 • Geografia: O kli­ma­cie
 • Matem­atyka:  Przykład­owy arkusz egza­m­i­na­cyjny z matem­atyki 

 

 

 

Cogito” — Czasopismo dla Was

Cogito” — Czasopismo dla Was

Drodzy Czytel­ni­cy!

Zachę­camy do korzys­ta­nia z cza­sopis­ma Cog­i­to  — miesięcznika dla młodzieży, w którym zna­jdziecie artykuły na tem­at lek­tur szkol­ny­ch oraz nowoś­ci wydawniczy­ch i zagad­nień kul­tur­al­ny­ch, wywiady, arkusze mat­u­ral­ne.

W pier­wszym numerze m.in.:

 • infor­ma­c­je o kierunk­ach, które warto stu­diować: arche­olo­gia, geolo­gia i gór­nict­wo, biz­nes,
 • rank­ing najpop­u­larniejszy­ch kierunk­ów studiów w roku aka­demickim 2018 /2019,
 • lek­tu­ra na maturę: “Lalka”,
 • mat­u­ra pisem­na: Rozprawka z “Lalki”,
 • mat­u­ra ust­na: Ojczyz­na i porzekadła w zada­ni­ach,
 • biolo­gia — kurs do matu­ry:  Krąże­nie u człowieka,
 • geografia — kurs do matu­ry: Człowiek — jego zdrowie i życie,
 • matem­atyka:  Zada­nia z arkuszy na poziom pod­sta­wowy i rozsz­er­zony.

Pier­wszy numer oraz kole­jne będziecie mogli znaleźć na regale zna­j­du­ją­cym się po prawej stron­ie od wejś­cia do Bib­lioteki.

Serdecznie dzięku­je­my Radzie Rodz­iców CKZ­iU, która jest funda­torem rocznej prenu­mer­aty Cog­i­to w naszej Bib­liote­ce.

MG