Biblioteka - Strona 2 - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Świąteczne życzenia:)

Świąteczne życzenia:)

Źródło: grafika- Pauli­na Ociep­ka, kl. IVbT5

Życzymy wszys­tkim czytel­nikom 

wielu  rados­ny­ch przeżyć,

niech magia wig­ili­jne­go wiec­zoru

przyniesie Wam spokój i radość,

niech każ­da chwila

Świąt Boże­go Nar­o­dzenia

żyje włas­nym pięknem,

a w nad­chodzą­cym Nowym Roku

niech towarzyszy Wam zawsze dobra książka.

???????? Bib­liotekarze CKZ­iU

Nowości książkowe ???????w bibliotece!

Nowości książkowe ???????w bibliotece!

Na zimowe długie wiec­zo­ry zaprasza­my do bib­lioteki po dostęp­ne już nowoś­ci książkowe?? z beletrystyki, lit­er­atu­ry fak­tu oraz dzi­ału pop­u­larnonaukowe­go. W kry­teri­um ???doboru lit­er­atu­ry kieru­je­my się zapotrze­bowaniem naszy­ch czytel­ników kupu­jąc kole­jne tomy ulu­biony­ch serii, powieś­ci oby­cza­jowe ?? i  krymi­nal­ne, thrillery, biografie, repor­taże oraz lit­er­aturę podróżniczą i his­to­ryczną.  Księ­gozbiór został uzu­pełniony także o powieś­ci dla młodzieży oraz lek­tu­ry szkol­ne.

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Świąteczny grudzień ????????w bibliotece

Świąteczny grudzień ????????w bibliotece

Za oknami panu­je zimowa scene­r­ia, Mikołaj już zerka przez okna, w domach powoli pojaw­ia się zapach mandarynek, wiec­zo­ry są długie i chłod­ne. Usiądźmy wygod­nie, okryjmy się ciepłym kocem, do tego zrób­my ulu­bioną herbatę, a grud­niowy czas oczeki­wa­nia na ????‍❤️‍?? Boże Nar­o­dze­nie umilmy sobie lit­er­aturą w kli­ma­cie świątecznym, która już czeka, aż trafi w Państ­wa ręce. 

Z serdecznym zaprosze­niem do bib­lioteki

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

CzytajPl- upoluj swoją książkę

CzytajPl- upoluj swoją książkę

Listopad­owy tren­ing z CZYTAJ PL w pełni! A jak tam Wasza czytel­nicza for­ma? ?Wskaku­j­cie ????w dresy i zafun­du­j­cie sobie niezły wycisk z książkami, które skłonią do myśle­nia ??? i wycis­ną z Was siód­me poty. ?️‍♀️? Wybierz się na spac­er i uważnie rejestruj pod­szep­ty natu­ry z „Samosiejkami”? Wyrusz na poszuki­wanie klucza ?️?️ do świata dziecię­cy­ch emocji z „Wron­ami”? Dokop się do korzeni długiej his­torii kap­i­tal­iz­mu z „Grą w rasy”.

Pełną listę 18 dostęp­ny­ch w akcji best­sellerów zna­jdziesz tutaj: https://akcja.czytajpl.pl/#Czy­ta­j­PL#Czy­ta­j­PL2022#Jest­Treść#Jest­For­ma

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „CZYTAJ PL upoluj swoją książkę ILE KSIĄŻEK BIERZESZ NA KLATĘ?”
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości | Muzeum II Wojny Światowej
Źródło: archi­wum Muzeum II Wojny Świa­towej https://muzeum1939.pl/narodowe-swieto-niepodleglosci/aktualnosci/4971.html

W piątek 11 listopada obchodz­imy 104. rocznicę odzyska­nia przez naszą Ojczyznę niepodległoś­ci. Pier­wszy raz odzyskanie niepodległoś­ci powszech­nie upamięt­niono 14 listopada 1920 r. ?? Wcześniej nie było to w pełni możli­we ze wzglę­du na toczące się walki o ksz­tałt granic i byt Rzeczy­pospo­litej. W lat­ach 1919 — 1936 obchody odzyska­nia niepodległoś­ci odby­wały się zwyk­le w pier­wszą niedzielę po 11 listopada i miały charak­ter wojskowy. W całym kra­ju odby­wały się wów­czas ⚔️? rewie wojskowe, msze święte za Ojczyznę i uroczys­toś­ci państ­wowe. W Bel­wed­erze zaś orga­ni­zowano cer­e­monie wręcza­nia orderów Vir­tu­ti Mil­i­tari za męst­wo okazane w wal­ce o wol­ność. Dopiero w 1926 r. dzień 11 listopada for­mal­nie uznano za datę odzyska­nia niepodległoś­ci.

W cza­sie II wojny świa­towej obchodze­nie Świę­ta Niepodległoś­ci było zabro­nione. Pamięć⏳ jed­nak kul­ty­wowano kon­spir­a­cyjnie, głównie w ramach dzi­ałań „małe­go sab­o­tażu”. Na murach miast pojaw­iały się okolicznoś­ciowe napisy, a w miejs­cach o trwałej sym­bo­l­ice nar­o­dowej składano wieńce i mocow­ano biało-czer­wone flagi.

Po wojnie Kra­jowa Rada Nar­o­dowa ustawą z 22 lip­ca 1945 r. o ustanowie­niu Nar­o­dowe­go Świę­ta Odrodzenia Pol­ski uczyniła świętem państ­wowym 22 lip­ca, rocznicę ogłoszenia Man­i­fes­tu Pol­skiego Komite­tu Wyz­wole­nia Nar­o­dowe­go w 1944 r., jed­nocześnie znosząc Świę­to Niepodległoś­ci. Aż do 1989 r. cele­browanie 11 listopada groz­iło repres­jami aparatu komu­nisty­czne­go PRL. Odby­wały się jed­nak patri­o­ty­czne man­i­fes­tac­je, uznawane za niele­gal­ne zgro­madzenia.

Świę­to Niepodległoś­ci obchod­zone 11 listopada zostało przy­wró­cone przez Sejm Pol­skiej Rzeczy­pospo­litej Ludowej ustawą z 15 lute­go 1989 r. pod nazwą „Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci”. Z kolei 11 listopada 1997 r. Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej pod­jął uch­wałę głoszącą m. in.: „Ta uroczys­ta roczni­ca skła­nia także do reflek­sji nad półwieczem, w którym wol­noś­ciowe i demokraty­czne aspirac­je Polaków były dław­ione przez??? hitlerows­kich i sowiec­kich oku­pan­tów, a następ­nie – obcą naszej trady­cji – pod­porząd­kowaną Związkowi Radzieck­iemu komu­nisty­czną władzę”.

Przy­go­towała Ilona W.K.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=UnFM3UiSgQw
25. Międzynarodowe Targi Książki- Kraków 2022

25. Międzynarodowe Targi Książki- Kraków 2022

Źródło: Zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

  W tym roku targi odby­wały się pod hasłem: „Trze­ba nam nowych skrzy­deł, nowych dróg potrze­ba”. Tymi słowami napisanymi przez Juliusza Słowack­iego Kraków witał goś­ci targów. Tegorocz­na odsłona targów była inspirowana pol­skim roman­tyzmem, bowiem w roku 2022 przy­pada roczni­ca wyda­nia „Bal­lad i roman­sów” Adama Mick­iewicza. Wydarze­nie to 200 lat temu  uważane było za początek roman­tyz­mu w Polsce. Roman­tyzm to miłość, wol­ność, bunt prze­ci­wko kanonom i kon­wencjom. Roman­tyzm to rozk­wit indy­wid­u­al­iz­mu, uznanie fan­tastyki, tajem­nic­zoś­ci, wyobraźni. Epoka ta naw­iązu­je do ludowoś­ci, tworzy roman­ty­czne ideały, którym jesteśmy wierni do dziś, choć minęło już sporo cza­su od jej zakończenia.

        „Młodoś­ci! Ty nad poziomy Wylatuj”*- to hasło towarzyszyło uczest­nikom wycieczki na targi. 

Gru­pa uczniów z Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go i Ustaw­iczne­go wraz z opieku­nami wzięła udzi­ał w tar­gach książki w Krakowie. Wyruszyliśmy w piątek 28.10.2022 ?? „zło­tym autokarem” z parkingu szkol­ne­go, a na miejsce dotar­liśmy już moc­no podekscy­towani tym, co nas czeka w hali EXPO.                           A w środ­ku…..

        Przy­witał nas tłum uczest­ników i wys­taw­ców. Udało nam się spotkać Woj­ciecha Cejrowskiego, uczest­niczyliśmy w wykładzie Jerze­go Bral­czyka, ale przede wszys­tkim szukaliśmy książek, które nas intere­sowały. Każdy uczest­nik wycieczki zakupił coś dla siebie, ale przede wszys­tkim wszyscy zakupili książki do naszej bib­lioteki. Za co dzięku­ją ?????? bib­liotekarze i społeczność szkol­na, bo dzięki wam jesteśmy bogat­si o nowe pozy­c­je książkowe, niejed­nokrot­nie z auto­grafami autorów. Późnym połud­niem dotar­liśmy do Jaworz­na w doskon­ały­ch nas­tro­jach i zapasem lit­er­atu­ry na nad­chodzące jesi­en­ne wiec­zo­ry. Dzięku­je­my II LO za udzi­ał we wspól­nym wyjeździe oraz wszys­tkim uczniom i opiekunom za udzi­ał w wydarze­niu.

     Szczegól­ne podz­iękowa­nia dla: Joan­ny C., Julki L., Fabi­oli W., Zuzan­ny C., Pauliny M., Zuzan­ny P., Agnieszki C., Wik­torii S.,     Wik­tora B., Alek­san­dra R., Daw­id P., Wik­to­ria W., Natal­ia Ż., Łukasz D., Błażej G., Kacper P., Mag­dale­na B., Mag­dale­na P., Jakub D., Emil­ia D., Mag­dale­na S. Mag­dale­na W. J)))))

                                                 A.Kozub    

*frag­ment ”Ody do młodoś­ci” Adama Mick­iewicza

Źródło: Zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Czytaj.pl ? Upoluj swoją książkę

Czytaj.pl ? Upoluj swoją książkę

Akc­ja ma charak­ter bezpłat­nej wypoży­czal­ni best­sellerowych ebooków i audio­booków. Aby wziąć w niej udzi­ał, należy pobrać aplikację mobil­ną Woblink i przy jej pomo­cy zeskanować kod QR umieszc­zony na jed­nej z ofic­jal­ny­ch grafik akcji. Kod QR jest kluczem do??? wirtu­al­nej bib­lioteki, w której moż­na znaleźć wyjątkowe best­sellery. Już po raz kole­jny ??w ramach akcji „Upoluj swo­ją książkę”, orga­ni­zowanej z inic­jaty­wy Insty­tu­tu Książki, plakaty akcji umożli­wia­jące bezpłat­ny dostęp do best­sellerowych ebooków i audio­booków trafią także do szkół pon­ad­pod­sta­wowych na tere­nie całe­go kra­ju.

Doty­chczas w akcji Czy­taj PL było dostęp­ny­ch 12 pozy­cji, w edy­cji 2022 dołącza do nich sześć tytułów młodzieżowych, a więc łącznie 18 książek. Tak jak w zeszłym roku, będzie je moż­na czy­tać na czyt­nikach elek­tron­iczny­ch ink­BOOK oraz Kindle!

Przed­premierowo książki udostęp­nione w tegorocznej odsłonie akcji Czy­taj PL będą mogli wypoży­czać uczest­ni­cy 25. Między­nar­o­dowych Targów Książki w Krakowie – dzięki kodowi QR nadrukowane­mu na bile­tach wstępu.

Akc­ja Czy­taj PL jest od początku real­i­zowana jako ele­ment pro­gra­mu Kraków Mias­to Lit­er­atu­ry UNESCO.

Czy­tać i słuchać best­sellerowych książek moż­na przez cały listopad. Umożli­wia­ją to orga­ni­za­torzy akcji: KBF, oper­a­tor pro­gra­mu Kraków Mias­to Lit­er­atu­ry UNESCO, i Woblink – najwięk­sza w Polsce plat­for­ma z ebookami, audio­bookami i książkami papierowymi. Orga­ni­zowana ?? i rozwi­jana od 8 lat akc­ja Czy­taj PL nie byłaby możli­wa bez współpra­cy z jej part­nerem strate­gicznym – Insty­tutem Książki, najwięk­szymi wydaw­cami w kra­ju, a także z part­neru­ją­cymi jej mias­tami.

Źródło: https://akcja.czytajpl.pl/index.html#akcja

Kiermasz książek ?????????z Księgarnią Tuliszków

Kiermasz książek ?????????z Księgarnią Tuliszków

Nasz kier­masz to ciekawe tytuły książek dla każde­go czytel­nika i pro­mo­cyjne ceny. Kier­masz taniej książki to ofer­ta Księ­gar­ni Tuliszków, w której zna­jdziecie nowe książki w rewela­cyjnie nis­kich cenach. Kier­masz jest doskon­ałą okazją do zakupu książki na prezent, ponieważ doskonale wiemy, że książka może być wartoś­ciowym i cen­nym podarunk­iem. Wśród naszy­ch propozy­cji zna­jdziecie różnorod­ne gatunki lit­er­ack­ie: nowoś­ci wydawnicze i książki na różne okaz­je, książki eduka­cyjne dla dzieci, komiksy dla dzieci, mal­owanki ? i kolorowanki ??? z nakle­jkami, albumy, bajki, baśnie, leg­endy, książki  dla dzieci i książki dla młodzieży oraz powieś­ci dla dorosły­ch.

??????

https://ww.facebook.com/tuliszkow

Zaprasza­my

BP&IWK

Źródło: autor fil­mu Miłosz Gałecki, kl.IV bt5

Kiermasz książek

Kiermasz książek

Zaprasza­my do szkol­nej bib­lioteki na kier­masz książek, który będzie trwał do 30 listopada. 

Bib­liotekarze CKZ­iU