Biblioteka - Strona 2 - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Dzisiaj swoje święto mają dzieci!

Dzisiaj swoje święto mają dzieci!

Wszys­tkim dzieciom z okazji ich świę­ta życzymy zdrowia, spełnienia marzeń i uśmiechu na twarzy, bo jak pow­tarzał Janusz Kor­czak “kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Najlep­sze życzenia z okazji Dnia Dziecka składa­ją bib­liotekarze!

Źródło: https://pl.freepik.com/Group of diverse cheer­ful kids
23 maja- Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

23 maja- Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Dzień Wymi­aru Spraw­iedli­woś­ci to świę­to, które upamięt­nia włoskiego bohat­era 🦸🏼💪🏼💪🏼 — Gio­van­niego Fal­cone. Wypowiedzi­ał on wojnę potężnej mafii sycyli­jskiej i doprowadz­ił do pro­ce­su, w którym skazano wielu gang­sterów.

Giovanni Falcone – Wikipedia, wolna encyklopedia
Źródło: fot. Gio­van­niego Fal­cone, https://pl.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Falcone

Fal­cone w 1974 roku został prze­nie­siony do Paler­mo do wydzi­ału sędz­iów śled­czy­ch. Tam rozpoczął walkę z mafią sycyli­jską. To orga­ni­za­c­ja przestępcza znana na całym świecie. Jej wpły­wy się­ga­ją nie tylko Sycylii i Włoch, ale i Stanów Zjed­noc­zony­ch. Fal­cone odkrył kulisy wielkiej wojny klanów w Paler­mo rozpoczętej w 1981 roku oraz ujawnił związki mafii z poli­tykami i przed­siębior­cami. W 1986 roku doprowadz­ił do najwięk­sze­go w his­torii Włoch pro­ce­su prze­ciw zor­ga­ni­zowanej przestępc­zoś­ci. Skazano w nim łącznie 362 gang­sterów, w tym Michele Gre­co i Giuseppe March­ese.

Mafia już w trak­cie śledzt­wa wydała na niego wyrok śmier­ci. Pier­wszy nieu­dany zamach bom­bowy miał miejsce w mar­cu 1989 roku. Drugi 23 maja 1992 roku okazał się skuteczny — bandy­ci zaminowali niemal 100-metrowy odcinek autostrady koło miejs­cowoś­ci Capaci, którą podróżował sędzia. Mafiosi dopięli swe­go – w zamachu zginął Fal­cone, jego żona Francesca Morvill oraz ochra­ni­a­ją­cy ich funkcjonar­iusze policji. Eksploz­ja była tak sil­na, że zare­je­strowały ją miejs­cowe sejs­mo­grafy.

Koniecznie trze­ba wspom­nieć również o Paolo Borselli­no, który był najbliższym współpra­cown­ikiem Fal­cone. Borselli­no zamor­dowany został dwa miesiące później wraz z pię­cioma polic­jan­tami z ochrony. On również przy­czynił się do skaza­nia wielu gang­sterów, dlat­e­go w dniu świę­ta warto o nim pamię­tać.

Jak wyglą­da­ją obchody świę­ta?

Inic­ja­torem Dnia Wymi­aru Spraw­iedli­woś­ci jest Europe­jskie Sto­warzysze­nie MEDEL „Sędziowie i Proku­ra­torzy na rzecz Demokracji i Wol­noś­ci”. Należy do niej kilka­naś­cie orga­ni­za­cji sędziows­kich i proku­ra­tors­kich z Europy, również z Pol­ski. Decyz­ja o pod­ję­ciu starań na rzecz ustanowienia świę­ta zapadła w mar­cu 2013 roku pod­czas spotka­nia przed­staw­icieli członków orga­ni­za­cji w Gdańsku. Jest ono hołdem dla bohater­skiej postawy sędziego Fal­cone, który poświę­cił życie by zła­pać gang­sterów,. Sym­bol­izu­je nieza­leżność i niezłom­ność sędz­iów w dochodze­niu do prawdy.

W naszym kra­ju świę­to koor­dynu­je Sto­warzysze­nie Sędz­iów Pol­s­kich „Iusti­tia”. Co roku zachę­ca ono pra­cown­ików sądowych i przed­staw­icieli zawodów prawniczy­ch do uczczenia 🎀🎀 poległy­ch min­utą ciszy, a także do przyp­ię­cia do stro­ju fio­le­towej wstążki, która jest 🎀🎀 sym­bol­em Dnia Wymi­aru Spraw­iedli­woś­ci. Fio­le­towe wstęgi moż­na też dostrzec w budynkach sądowych i na stronach inter­ne­towych sądów. Trze­ba przyz­nać, że Sto­warzysze­nie Sędz­iów Pol­s­kich „Iusti­tia” dzi­ała bard­zo sprawnie w kwestii obchodów, o czym świad­czy liczba sądów, które przys­tąpiły do Dnia Wymi­aru Spraw­iedli­woś­ci. Zresztą inic­jaty­wa wyb­ie­ga poza społeczność sędziowską — orga­ni­za­tor akcji zachę­ca również oby­wa­teli do tego, by przys­zli do sądu na rozprawy właśnie z przyp­ię­tymi wstążkami. Poza tym wiele sądów zaprasza uczniów do wiz­yt w sądach, by mogli zapoz­nać się ze struk­turą orga­ni­za­cyjną sądu. 

Źródło: https://www.kalbi.pl/dzien-wymiaru-sprawiedliwosci

IWK

Wystawa prac plastycznych uczennicy Patrycji Haloty

Wystawa prac plastycznych uczennicy Patrycji Haloty

Z okazji trwa­jące­go Tygod­nia Bib­liotek 2022, została zor­ga­ni­zowana wys­tawa 🎨🖼️ prac plas­ty­czny­ch Patrycji Halo­ty, uczen­ni­cy kl. 3aT5. Prezen­towana kolekc­ja przed­staw­ia obrazy kobi­et. Celem ekspozy­cji jest przed­staw­ie­nie wyjątkowej wrażli­woś­ci twór­czej artys­tki. Dzieła Patrycji Halo­ty rodzą się bowiem z prawdzi­wej pasji, a moż­na w nich dojrzeć nie tylko wyjątkową głębię, ale również emoc­je towarzyszące w trak­cie pow­stawa­nia prac. 

Dzięki akty­wne­mu udzi­ałowi w zaję­ci­ach graficzny­ch KKZ, plen­er­ach i inny­ch akc­jach artysty­czny­ch, pop­u­laryzu­ją­cy­ch sztukę, Patryc­ja nadal rozwi­ja swo­je umiejęt­noś­ci i 🎨 ksz­tał­ci warsz­tat. Ekspozy­c­ja obe­j­mu­je wszys­tkie dostęp­ne obrazy artys­tki z jej pry­wat­nej kolekcji.

Serdecznie zapraszam

wychowaw­ca klasy Ilona W.K.

Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Źródło: Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU